ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α

9
 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 18/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατό δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ  (112.840,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού

 εκατό τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (139.921,60€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 179880) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η του μηνός Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ψ24ΖΩΨ9-Β1Ο)

espd-request-v2

espd-request-v2(1)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ