ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

6
maroussi.city posts
maroussi.city posts
Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 262.000,00 € (Σημειωτέων ότι τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση Φ.Π.Α.), η οποία θα καλυφθεί από το ίδιους πόρους του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 179684) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η του μηνός Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 22PROC011856885

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΩΛΝΩΨ9-47Ι

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2022-ΤΕΛΙΚΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2022

espd-request-v2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play
Περισσότερα ....για εσάς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ