49η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Νοεμβρίου 2023

1

49η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Νοεμβρίου 2023

49η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Νοεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 03/11/2023
Α.Π.: 41156

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

49η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 9η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Καθορισμός συντελεστών   φόρων   ηλεκτροδοτούμενων   χώρων   (Φ.Η.Χ.),    για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση, για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Καθορισμός των τελών Κοιμητηρίου του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Eπιβολή και καθορισμός ειδικού ανταποδοτικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 18 του Ν. 3870/2010.
 1. Τροποποίηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών», για το έτος 2023.
 1. Έγκριση των πρακτικών Νο1, 2 & 3 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αντικείμενο την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές SmartCities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Χαλάνδρι».
 1. Έγκριση των πρακτικών Νο1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, για τις ΟΜΑΔΕΣ 1: «Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι (360lt) με κλειδαριά και κλειδί», 2: «Πλαστικοί κάδοι οικιακής κομποστοποίησης κήπου (330lt) με αναδευτήρα», 3: «Πλαστικοί κάδοι οικιακής κομποστοποίησης μπαλκονιού (100lt)» και 4: «Μεταφορική ταινία (ταινιόδρομος)», του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αντικείμενο την «προμήθεια εξοπλισμού».
 1. Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού, που αφορά τη ματαίωση και επανάληψη του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, «προμήθειας εξοπλισμού», για την ΟΜΑΔΑ 5: «Ελαστιχοφόρος περιστρεφόμενος φορτωτής», προϋπολογισμού 60.140,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), λόγω του ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 30/10/2023 με ΓΑΚ 112339/2023 και ΕΑΚ 11200/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής της Π.Σ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχος).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Κουνέλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 17799, για εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση αίτησης του Σ.Ε. του Σ. για τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2533/19 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 06/06/2023 με ΓΑΚ 60794/2023 και ΕΑΚ 1824/2023 αγωγής των Ν.Ι., Σ.Δ. κλπ (σύνολο 11) συμβασιούχων υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 7/6/2023 με ΓΑΚ 61346/2023 και ΕΑΚ 1831/2023 αγωγής του Α.Γ. συμβασιούχου υπαλλήλου της Πολιτικής Προστασίας κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ.Δ.Σ.Α 37275, όπως γνωμοδοτήσει επί της υπ’ αρ. πρωτ. 33952/15-9-2023 αίτησης του Β.Ι. για αποζημίωση κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 39137/22-10-2023 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ.Δ.Σ.Α 37275, όπως γνωμοδοτήσει επί της υπ’ αρ. πρωτ. 36745/5-10-2023 αίτησης της Λ.Μ. για αποζημίωση κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 39263/23-10-2023 εγγράφου του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ