19η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 23η Μαϊου 2024

2

19η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 23η Μαϊου 2024

19η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 23η Μαϊου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 17/05/2024
Α.Π.: 17668

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Κατακύρωση της Δημοπρασίας Καντίνας Θεάτρου 2024.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης για την Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης για τη Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικής έκθεσης των εργαστηρίων 2023-2024 του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης, για τη μίσθωση φωτιστικού εξοπλισμού για εκδήλωση του εργαστήριου χορού του Δήμου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Συλλόγου με την επωνυμία: Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου, για την πραγματοποίηση δράσεων.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσoύ, για τη διοργάνωση & επιμέλεια εικαστικής έκθεσης στο δήμο μας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης 1.000,00€ για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 1. Έκδοση Χ.Ε.Π. για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.).
 1. Απόδοση λογαριασμού 40.000,00€ για την πληρωμή ταινιών γραμματοσήμανσης.
 1. Έγκριση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας Λιπαντικών που αφορά την παράταση του χρόνου παράδοσης της σύμβασης με (ΑΔΑΜ: 21SYMV008841351).
 1. Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους οικονομικούς φορείς που έχουν συμβληθεί με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (Α΄129) για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
 1. Έγκριση και παραλαβή του Α’ Υποσταδίου της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας σχολικών κτηρίων Δ. Χαλανδρίου» ΑΜ 2/2023.
 1. Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2024” Α.Μ. 7/2024, προϋπ.: 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 8/2019.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ» Α.Μ. 10/20.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός ιδιοκτήτη και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 443943/05-08-2019 Απόφαση Κύρωσης της 1 Α1/2019 Διορθωτικής Πράξης της 1/2005 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 24 (Κ.Α. 0643006β).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), προκειμένου να γνωμοδοτήσει, κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 11237/2024 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και συμψηφισμού των εισφορών τους σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με Κ.Α.0477006 στο Ο.Τ.825, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29600/15-04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Έθνος αλλά και την Ε8/2021 Δ.Π.της εν λόγω Πράξης Εφαρμογής.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδ. Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), προκειμένου να γνωμοδοτήσει, επί του υπ’ αρ. πρωτ. 45872/31-1-2024 εγγράφου ερωτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για την ιδιοκτησία της Κ.Σ. του Ν. με Κ.Α.0471010 στο Ο.Τ.823, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29600/15-04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Έθνος».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδ. Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), προκειμένου να γνωμοδοτήσει, επί του υπ’ αρ. πρωτ. 17015/15-5-2024 εγγράφου ερωτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για την ιδιοκτησία του Ν.Λ. του Ι. με Κ.Α. 0470014 στο Ο.Τ. 821, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29600/15-04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Έθνος».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279),  όπως  εκπροσωπήσει  τον  ∆ήµο  Χαλανδρίου  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με αρ. εισ. ΠΡ1351/2018  και αρ κλ. ΚΛ25946/2023 προσφυγή της Γ.Α. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (χρηματικός κατάλογος για τέλη ταφής).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την εκδίκαση της από 27/10/2022 με αρ. κατ. ΑΡ2408/2022 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά του Δ.Μ., Ε.Μ., Π.Μ., Ε.Μ., Μ.Μ. για την αναίρεση της υπ’ αρ. 1836/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (θανατηφόρο τροχαίο).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 707/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169) όπως εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών διαφορών) κατά τη συζήτηση της από 9/9/2019 με ΓΑΚ 75994/2019 και ΕΑΚ 1970/2019 αγωγής των Π.Σ., Δ.Α., Λ.Κ., Μ.Π. ,Α.Γ., Α.Γ., Μ.Κ., και Μ.Β., συμβασιούχων (πρώην επιδοτούμενων ΟΑΕΔ), κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 708/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169) όπως εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά την εκδίκαση της από 01/02/2023 με ΓΑΚ 12618/2023 και ΕΑΚ 433/2023 αγωγής του Χ.Σ. υπάλληλου ωφελούμενου ΟΑΕΔ κατά Δήμου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 715/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜ ΔΣΑ 13806), να συνεπικουρήσει τον Κ.Β. και τον Σ.Γ. υπαλλήλους του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΑΒΜ Ε23/8128 από 10/4/2024 παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώπιον του Α.Τ. Χαλανδρίου).

 

Σε   περίπτωση  απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ