18η Πρόσκληση 2023 – 29η Αυγούστου 2023

39

18η Πρόσκληση 2023 – 29η Αυγούστου 2023

18η Πρόσκληση 2023 – 29η Αυγούστου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 25/08/2023
Α.Π.: 31418

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 29η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες).
 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024.
 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2024.
 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024.
 1. Καθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για την αθλητική περίοδο από 01/09/2023 έως 31/08/2024.
 1. Έγκριση επιχορήγησης των Μικρασιατών – Κωνσταντινουπολιτών Ρίζες Χαλανδρίου.
 1. Διαγραφή του 50% βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2105/2022 (2347/2021) χρηματικό κατάλογο.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 3004/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 3109/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2746, 2747/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 3095/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27964/24-07-23 σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού πληροφορικής.
 1. Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την υλοποίηση της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλανδρίου» (ΑΔΑ: 9ΡΖΦ7Λ7-ΗΗ3) με παράταση της παραχώρησης του χώρου από 30/09/2023 έως την 31/12/2025.
 1. Έγκριση Τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» σύμφωνα με την ΚΥΑ 49744/2023 (ΦΕΚ 3322/Β/19-05-2023).
 1. Σύμφωνη γνώμη για παραχώρηση χώρου και άδεια διέλευσης κατά μήκος της Μαραθώνιας Διαδρομής στα όρια του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Υποκατάσταση ενός εκ των μελετητών των γραφείων μελετών της σύμπραξης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ‘ΖΩΝΗ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΟΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» κατά την έννοια του αρ. 195 του Ν. 4412 (ΦΕΚ 147Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 1. Απόψεις Δήμου Χαλανδρίου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που αφορά το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) σε ακίνητο της ‘ATHENS AMERICAN COMMUNITY SHCOOLS/ACS’ στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών της οδού Αντιγόνης και του αδιάνοικτου πεζόδρομου στο Ο.Τ. 510 του Δ. Χαλανδρίου επί του προσώπου του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05 147 05 59 011.
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 14/2021.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ» Α.Μ. 23/2022.
 1. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με μείωση της μεταβολής της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 2.16.
 1. Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Έργο συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην αυτεπιστασία και στο κτίριο Δαναϊδων & Αντιγόνης του Δήμου Χαλανδρίου» (Α.Μ. 13/2022).
 1. Παράταση σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», Α.Μ. 3/2022.
 1. Άδεια κοπής δένδρου.
 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και έγκριση μετατόπισής του.
 1. Έγκριση του Πρακτικού με αρ. 1/2023 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2023-2024 (Α΄ Επιλογή).
 1. Έγκριση του Πρακτικού με αρ. 2/2023 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τις συμπληρωματικές εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2023-2024 (Β΄ Επιλογή).
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «PIZZERIA TERRA MIA E.E.».
 1. Έγκριση χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ».
 1. Έγκριση χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «BIG MOUTH IKE».

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ