10η Πρόσκληση 2023 – 17η Μαΐου 2023

67

10η Πρόσκληση 2023 – 17η Μαΐου 2023

10η Πρόσκληση 2023 – 17η Μαΐου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 12/04/2023
Α.Π.: 17607

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τη 17η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας στον Δήμο μας – διάθεση θέσεων Mαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. 2023 – 2024.
 1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 170/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Καθιέρωση Διαφορετικού Ωραρίου Λειτουργίας Διευθύνσεων & Υπηρεσιών του Δήμου μας.
 1. Έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης μαθητών Δημοτικών & Νηπιαγωγείων σε επτά (7) σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2023.
 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου για τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Διοικητικά όρια του Δήμου.
 1. Έγκριση της δυναμικότητας των τμημάτων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κύριων χώρων απασχόλησης νηπίων και βρεφών, όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ. 99/2017 για το έτος 2023-2024.
 1. Εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2023-2024.
 1. Ορισμός υπευθύνου στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ  ΒΙΑΣ  –  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».
 1. Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των καθηκόντων του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.
 1. Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης Α.Ο.Κ. Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού – Επιστημονικού Συλλόγου Χαλανδρίου ΑΡΓΩ.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2312/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ’ αρ. 1900/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 555, 2106, 672, 2107, 554, 870/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης  οφειλής  από  τους  υπ’  αρ.  2746,  2747,  2715, 2718/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2703/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ’ αρ. 2361/2023 χρηματικό κατάλογο και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
 1. Έγκριση του από 12/05/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας που αφορά την τροποποίηση του ποσού της με Αρ. Πρωτ.  47221/19-12-2022 Σύμβασης  (ΑΔΑΜ:  22SYMV011848567), με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ» για την ΟΜΑΔΑ 3.
 1. Λήψη απόφασης για την καταστροφή βιβλίων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου για καταστροφή εξοπλισμού του Τμ. Ανάπλασης & Συντήρησης Πρασίνου που δεν έχει αξία.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» ΑΜ 9/2019.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ» ΑΜ 18/2020.
 1. Έγκριση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στο Πάτημα ΙΙ επί του ρέματος Βριλησσού, προετοιμασία διάνοιξης των οδών λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη διευθέτησης», Αρ. Μελέτης: 1/2022 ποσού 17.841,13€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία pocketparks» Α.Μ. 27/22.
 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 3Α», Α.Μ. 20/2020.
 1. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΥΕ (ΚΑΦΕ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙO), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ», Α.Μ. 17/18 αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε..
 1. Έγκριση 4ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» (Α.Μ. 22/2020) της Αναδόχου εταιρείας «LaternConstructionCompanySA”.
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΝΙΓΚΡΟ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣ ΕΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΟ ΟΥΖΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΥ ΟΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ ΣΙΑ ΟΕ».
 1. Άδεια κοπής δένδρου επί της οδού Μπακογιάννη 40.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ