24η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 18η Μαΐου 2023

63

24η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 18η Μαΐου 2023

24η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 18η Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 12/05/2023
Α.Π.: 17587

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Καλλιτεχνικές δράσεις στα πλαίσια της Αθλητικής Κατασκήνωσης 2023».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία: Πολιτιστικός – Επιστημονικός Σύλλογος Χαλανδρίου ΑΡΓΩ.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης και συμμετοχής τεσσάρων (4) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο 18ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με θέμα: «Η προσχολική αγωγή & εκπαίδευση σε πλαίσιο συμπερίληψης και δημοκρατίας. Ο ρόλος των παιδαγωγών. Προκλήσεις – Προοπτικές».
 1. Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές SmartCities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Χαλανδρίου, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για  τη  διενέργεια  των  σχετικών  διαγωνισμών  και  εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ιδία μέσα.
 1. Συγκρότηση της “Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 22/2023, προϋπ. 15.815.346,62 € με Φ.Π.Α.”.
 1. ‘Έγκριση α) διενέργειας, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 22/2023 μελέτης και γ) κατάρτιση όρων Διακήρυξης, που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας», πολυετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 15.815.346,62 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής για τις υπηρεσίες χρήσης μηχανημάτων με οδηγό – χειριστή για έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας (μητρώο εργοληπτών) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας Μπάρμπαρα προς συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και Έγκριση της απολογιστικής δαπάνης για τη σχετική διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους από το μητρώο εργοληπτών.
 1. Λήψη απόφασης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 3815/2023 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (3ο Μονομελές) και δη έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 1. Λήψη απόφασης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 3816/2023 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (3ο Μονομελές) και δη έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του 25ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, για την απόκρουση της από 28/6/2021 με αρ. εισ. ΠΡ3286/2021 και αρ. κλ. ΚΛ 31560/2022 προσφυγής του Π. Χ. κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Χαλανδρίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (άρση απαλλοτρίωσης).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά 17, Χαλάνδρι, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 9/5/2023 με ΓΑΚ 50558/2023 και ΕΑΚ 4758/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Α. Ι., Γ. Κ. κλπ. (συν. 12) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 562/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων, ήτοι μήνυσης για ψευδή καταμήνυση, κατά του Η. Κ. σχετικά με το κυλικείο νεκροταφείου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 569/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 όπως ασκήσει ένδικα Μέσα κατά του μηνυτού Η. Κ.).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 570/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 όπως ασκήσει ένδικα Μέσα κατά του μηνυτού Η. Κ.).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 571/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 όπως ασκήσει ένδικα Μέσα κατά του μηνυτού Η. Κ.).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ