Σημαντική ανακοίνωση-έκκληση του Δήμου Διονύσου προς τους πολίτες για τον καθαρισμό Οικοπέδων και Ακάλυπτων Χώρων

25

Σημαντική ανακοίνωση-έκκληση του Δήμου Διονύσου προς τους πολίτες για τον καθαρισμό Οικοπέδων και Ακάλυπτων Χώρων


Ο Δήμος Διονύσου ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, από 1/5 έως και 31/10/2022, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά.

Όπως είναι γνωστό, η περιοχή μας περιβάλλεται από περιαστικά δάση, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση του έγκαιρου καθαρισμού από το σύνολο των ιδιοκτητών οικοπέδων και εκτάσεων, πέρα από τυπική υποχρέωση, καθίσταται άκρως επιβεβλημένη και απαραίτητη για ουσιαστικούς λόγους.

Όλοι μαζί θα πρέπει να συμβάλλουμε στην προσπάθεια μείωσης του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, ο οποίος απειλεί το φυσικό περιβάλλον, την χλωρίδα και πανίδα, τις περιουσίες μας αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Ο Δήμος Διονύσου επιδιώκει τη συνεργασία των πολιτών, την ίδια στιγμή όμως δηλώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι έχει λάβει την ξεκάθαρη στρατηγική απόφαση να αντιμετωπίσει τυχόν φαινόμενα αδιαφορίας, απ’όπου κι αν προέρχονται, τα οποία θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την κοινή μας προσπάθεια ενόψει του κινδύνου πυρκαγιάς. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος θα εξαντλήσει τη δυνατότητα επιβολής προστίμων και κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ακολουθεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από την υπ’ αριθ.20/2022 Πυροσβεστική  Διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που εγκρίθηκε με την Υ.Α 17647 οικ. 700.20  (ΦΕΚ Β’ 1301/18.3.2022) όπου ρητά αναφέρεται ότι:

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αναφορικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων, και λοιπών αναφερόμενων ανωτέρω χώρων αυτοί αρχικά θα καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ’ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμό του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της παρ. 1 του άρθρου 1.

Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.

3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 ( άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26) σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ.Ι υποπαρ. β του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) ρητά αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου, ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.

Ο Δήμος δια των αρμοδίων υπηρεσιών του θα διενεργεί βάσει του άρθρου 3 της ανωτέρω Υ.Α τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως για τη διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των αναφερομένων υποχρεώσεων, προσηκόντως και με τη δέουσα επιμέλεια.

Η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπέδων συνεπάγεται επιπλέον και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους, στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου καθαρισμού τους από τους Δήμους.

Υπογραμμίζεται επίσης και το ενδεχόμενο καταλογισμού ποινικής ευθύνης για όποιον/α:

–  Κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα.

–  Παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η Αστυνομική ή Πυροσβεστική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.

Τηρώντας τη νομοθεσία μειώνουμε την πιθανότητα πυρκαγιάς, κρατώντας το Δήμο μας καθαρό και ασφαλή!

 Επίσης προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον και προφυλάσσουμε τη δική μας ζωή και των συμπολιτών μας!

#ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ_ΤΑ_ΟΙΚΟΠΕΔΑ
#ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΜΕ_ΤΙΣ_ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

#ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ_ΟΛΟΙ

Δείτε πιο κάτω σχετικά Βίντεο του Δήμου Διονύσου:

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ