Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 1/2022 (Εργατών, Οδηγών, Χειριστών Μηχανημάτων)

56

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ  1/2022 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ:  8 θέσεις

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ:  3 θέσεις

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε.: 1 θέση

Ενημερώνουμε ότι :

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου([email protected]) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΟΔΗΓΟΙ_ΚΩΔ101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΚΩΔ102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΚΩΔ102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΚΩΔ102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ _ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ_ΚΩΔ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΟΔΗΓΟΙ_ΚΩΔ101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΩΔ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ_ΚΩΔ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ_ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ.103 ΣΟΧ1-2022 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ -ΟΔΗΓΟΙ_ΚΩΔ.101

ΠΙΝΑΚΑΣ _ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΩΔ. 101 ΣΟΧ1_2022

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ