ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ” ΜΕ (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5190859) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 (ΔΡΑΣΗ 5.3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ) ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

19
Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ” ΜΕ (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5190859) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 (ΔΡΑΣΗ 5.3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ) ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για κάθε μία ομάδα, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 9/2023 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 53.277,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ06300031), πόροι οι οποίοι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780 / Άξονας 2.2). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ (Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 198861) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μΜετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 23PROC013179588

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 9Γ2ΘΩΨ9-ΝΤΦ

espd-request-v2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ