Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου

15
Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 15/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (48.387,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα  εννέα  χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών  (59.999,88€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 197850) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΕΕΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΨΒΟ9ΩΨ9-Ι27)

espd-request-v2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ