ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5
Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

 

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την κάθε μία ΥΠΟΟΜΑΔΑ  των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Β, Γ και Δ και η χαμηλότερη τιμή  των προς προμήθεια ειδών για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α και  Ε.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 5/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (325.194,55 €) επί πλέον ΦΠΑ (6% και 24%), ήτοι συνολικού ποσού τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (394.887,15 €) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 196384) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 7η Αυγούστου 2023 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 2 % της προεκτιμώμενης αξίας της προσφερόμενης ΟΜΑΔΑΣ / ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων – υποομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους  325.194,55 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  6.503,89 €.

Όταν η προσφορά δεν περιλαμβάνει όλες  τις ομάδες και υποομάδες των προς προμήθεια ειδών, η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου μέρους αυτού, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα.

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ – CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)
1 ΟΜΑΔΑ A: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV: 19640000-4
1 20-6635.003 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120.966,00 € 2.419,32 €
  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ  Α: 120.966,00 € 2.419,32 €

 

2 ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  CPV 39830000-9
2.1 20-6634.002 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 109.322,70 € 2.186,45 €
2.2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 6% 43.958,95 € 879,18 €
2.3 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3: ΣΥΣΚΕΥΕΣ  – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 8.035,00 € 160,70 €
    ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ  Β: 161.316,65 € 3.226,33 €
3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.ΛΠ. )                                         CPV 24960000-1, 24455000-8.
3.1 20-6633.002 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΈΡΓΟΥ –  CPV 24960000-1 5.532,00 € 110,64 €
3.2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ – CPV 24455000-8 2.574,00 € 51,48 €
3.3 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ3  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -Ι ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – CPV 24455000-8 2.376,00 € 47,52 €
    ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 10.482,00 € 209,64 €
4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ) CPV 39830000-9
4.1 15-6634.002 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24% 29.677,15 € 593,54 €
4.2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 6% 2.452,75 € 49,06 €
    ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: 32.129,90 € 642,60 €
5 ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  CPV 39830000-9
5 15-6633.003 ΟΜΑΔΑ Ε: Προμήθεια οινοπνεύματος για την συντήρηση των ερπετών
του μουσείου φυσικής ιστορίας –  CPV 39830000-9
300,00 € 6,00 €
  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε: 300,00 € 6,00 €
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ, Δ και Ε: 325.194,55 € 6.503,89 €

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης, συνολικά δηλαδή για τουλάχιστον 9 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  8 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται παραρτήματα σε PDF και WORD και XML.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΟΡΙΩΝ ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΟΡΙΩΝ

espd-request-v2

espd-request-v2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ