ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

29
Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανά τμήμα για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 9/2023 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 2.982.765,99  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % η οποία θα καλυφθεί  μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα «Περιβάλλον» του αναπτυξιακού προγράμματος ≪ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ≫.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 197289) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μΜετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 23PROC013039883

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 61ΟΡΩΨ9-Μ2Α

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

7.1 – ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ – ΤΜΗΜΑ 1 60956_Σ.18606_07-07-23

7.2 – ΕΕΕΣ -ΤΕΥΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ 2+3 60956_Σ.18606_07-07-23

11 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚ ΣΕ Ε.Ε. ENOTICES_n0099epv (external)-2023-110234-NF02-EL 23PROC013039826

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ