ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

21
Print Friendly, PDF & Email

Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά πέντε (05) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ.
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ.
  • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή  εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) (με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, οδός Βασ. Σοφίας  αριθ. 85, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, 1ος όροφος,  υπόψιν κ. Χρήστου Ρεπαπή (τηλ. επικοινωνίας: 210-8056314-5).

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-03-2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 13-03-2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ANAK ΣΟΧ 1 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1

Ημερομηνία ανάρτησης  10-04-2023

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης – προκήρυξης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού, αναρτούμε τους σχετικούς πίνακες (συμμετεχόντων, απορριπτέων, κατάταξης και επιλογής προσωπικού ανά κωδ. θέσης), σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση.

Επί των ανωτέρω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023 ανακοίνωση, και συγκεκριμένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο, και συγκεκριμένα από τις 11-04-2023 ημέρα Τρίτη μέχρι και τις 20-04-2023 ημέρα Πέμπτη

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (κωδ. θέσης 100):

α) Πίνακας Συμμετεχόντων

β) Πίνακας Απορριπτέων

γ) Πίνακας Κατάταξης

δ) Πίνακας Επιτυχόντων

 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων TE Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (κωδ. θέσης 101):

 

α) Πίνακας Συμμετεχόντων

β) Πίνακας Απορριπτέων

γ) Πίνακας Κατάταξης

δ) Πίνακας Επιτυχόντων

 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΥΕ Φυλάκων (κωδ. θέσης 102):

 

α) Πίνακας Συμμετεχόντων

β) Πίνακας Απορριπτέων

γ) Πίνακας Κατάταξης

δ) Πίνακας Επιτυχόντων

 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΥΕ Καθαριότητας (κωδ. θέσης 103):

 

α) Πίνακας Συμμετεχόντων

β) Πίνακας Απορριπτέων

γ) Πίνακας Κατάταξης

δ) Πίνακας Επιτυχόντων

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ