ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

25

 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κηφισιάς τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους µε θητεία από 19/01/2022 έως και 18/01/2023 μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

Τον  κ. Αχιλλέα Κουρέπη , ως Αντιδήμαρχο  της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης και Εντεταλμένο Αθλητισμού, με αρμοδιότητες :

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας και καλής κατάστασης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

ζ)Την εκπόνηση και εποπτεία αθλητικών προγραμμάτων σχολικού, παιδικού και μαζικού αθλητισμού.

η) Την συνεργασία μεταξύ Δήμου-αθλητικών σωματείων και αθλητικών αρχών.

θ) Την προετοιμασία της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της ετήσιας επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων, και όλα τα ανωτέρω σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ  «Δημήτριος Βικέλας»

 

Τον κ. Σταύρο Ζαπάντη , ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Κοινωνικού Σχεδιασμού, Φιλίας των Πολιτών, Αειφόρου Ανάπτυξης και Ζωοφιλίας , με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Κηφισιάς, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος  Κοινωνικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας,  Αθλητισμού και Πολιτισμού.

ζ) Την εποπτεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

η)Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός).

θ)  Τη μέριμνα για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κινητών και ακινήτων εγκαταστάσεων του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ), αλλά και στον δημόσιο χώρο,  καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ενεργειακά θέματα, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

  Επίσης ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

   

Τον κ.  Μιχάλη Καυγαλάκη,  ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης  του Δήμου  με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

β) Την υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ)Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Επίσης ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  και της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 

Τον κ. Νικήτα Κόκκαλη, ως Αντιδήμαρχο  Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού- Πολιτικής Προστασίας & Τοπικής Δημοκρατίας, με αρμοδιότητες:

α)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας

β) Την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τοπικής Δημοκρατίας στον Δήμο, ανά Συνοικία,  καθώς και για ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και δημοψηφίσματα.

γ) Την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση, από κοινού με τα Συμβούλια  Κοινοτήτων και σε συνεργασία με τα Συνοικιακά Συμβούλια, των Συνοικιακών Συνελεύσεων, καθώς και της συγκέντρωσης – ταξινόμησης, σε συνεργασία με τους ανωτέρω, των προτάσεων του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.

δ) Την εισήγηση τροποποιήσεων στον κανονισμό λειτουργίας Συνοικιακών  Συμβουλίων & Συνοικιακών Συνελεύσεων.

 ε) Την οργάνωση εκλογής νέων Συνοικιακών Συμβουλίων.

 Επίσης ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

 

Τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης.

β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Προγραμματισμού,  Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και  Πληροφορικής.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη του συστήματος Διαχείρισης των Αιτημάτων Καθημερινότητας, Προτάσεων και Παραπόνων των πολιτών.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου,  του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες , διοικητικού εγγράφου που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Τον κ. Αλέξιο Μακρή, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, Υποδομών κι Εκτέλεσης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, με  αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εκτός του Τμήματος Ύδρευσης.

β)  Την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία των Παιδικών χαρών του Δήμου.

γ) Την ευθύνη για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

δ) Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση κάθε έργου, εργασίας και υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο Συμμετοχικό Προϋπολογισμό του Δήμου και σε απευθείας συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία.

 

Τον κ. Γεώργιο Σκορδίλη, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης,  Εθελοντισμού κι  Εξυπηρέτησης των Πολιτών, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εκτός της μέριμνας για τα ενεργειακά συστήματα του Δήμου και των εγκαταστάσεών του.

β) Τη μελέτη, σχεδίαση, εισήγηση και παρακολούθηση συστημάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και χωριστής διαλογής αποβλήτων, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης κι επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

δ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Τον κ. Εμμανουήλ Κουρμαδιά,  ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού   με αρμοδιότητα την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.:

Αχιλλέας Κουρέπης

Σταύρος Ζαπάντης

Μιχάλης Καυγαλάκης

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Αλέξιος Μακρής

Γεώργιος Σκορδίλης

Εμμανουήλ Κουρμαδιάς

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ.  Αχιλλέας Κουρέπης , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον  Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Καυγαλάκη.

Άμισθοι Αντιδήμαρχοι ορίζονται ο κ. Μιχαλης Καυγαλάκης και ο  κ.Αχιλλέας  Κουρέπης

 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος αναθέτει επίσης στους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή με εξουσιοδότησή του συγκεκριμένων εγγράφων και πιστοποιητικών.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 Στον κ. Ευάγγελο Αυλήτη, ως Εντεταλμένο Προσωπικού, Εποπτείας Μέτρων κατά του κορωνοϊού  και Προσχολικής Αγωγής ,τις αρμοδιότητες:

α) Της εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

β) Της παρακολούθησης της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού στον Δήμο και των σχετικών κρατικών αποφάσεων και οδηγιών.

γ) Της εποπτείας και εφαρμογής μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού και εισήγησης τέτοιων.

δ)Της εποπτείας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου.

ε)Της υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

  Στον κ .Γιάννη Παντελεάκη, ως Εντεταλμένο Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων,  τις αρμοδιότητες:

 α) Της εποπτείας και ευθύνης – ως προς την Επιχειρηματικότητα – του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

β)  Της ανάπτυξης των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου.

γ)Της υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

 Στην κ. Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, ως Εντεταλμένη  Τουρισμού, την αρμοδιότητα :

     α) Της εποπτείας και ευθύνης, ως προς τα Προγράμματα ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», καθώς και κάθε δράσης προβολής του Δήμου και των τοποσήμων του .

β)Της υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

 Στην κ. Γεωργία (Ζέτη)  Κασιμάτη, ως Εντεταλμένη Δημοσίων Σχέσεων την αρμοδιότητα :

    α) Της εποπτείας και ευθύνης λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας του Δήμου Κηφισιάς με την ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.

β)Της υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Δείτε τη σχετική απόφαση (ΕΔΩ) 

 

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ