Ορισμός Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων, Προέδρων και μελών Επιτροπών στο Δήμο Αμαρουσίου

9
Print Friendly, PDF & Email

Αποφάσεις του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου για τους Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους, Προέδρους και μέλη Επιτροπών  με θητεία από 01/02/ 2023 έως το τέλος της τρέχουσας Δημοτικής θητείας:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Στέφανο Τσιπουράκη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης και επενδύσεων.
 2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, πλην της αρμοδιότητας σε θέματα αδέσποτων ζώων.
 1. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Διμερών Συνεργασιών.
 2. την εποπτεία και την ευθύνη για τον συντονισμό εργασιών της προετοιμασίας και οργάνωσης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.
 3. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων διεθνών σχέσεων του Δήμου Αμαρουσίου και των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Σπυρίδωνα Σταθούλη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα, την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Διαχείρισης (Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων, Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων).
 2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών (Τμήμα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας, Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου, Τμήμα Επιμελητείας).
 3. την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού (Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Ολικής Διαχείρισης Εγγράφων).
 5. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια». Επίσης, κάθε θέμα που προκύπτει από διατάξεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 6. όλες τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 203-206 του ν. 4555/2018 και π.δ. 80/2016.
 7. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων των ακόλουθων Αυτοτελών Γραφείων: α) Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, β) Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης & Προστασίας Καταναλωτή.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Ρώτα. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων & Επικινδύνων Κτισμάτων.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας, Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων).
 2. την εποπτεία και την ευθύνη για τη λειτουργία και την ευταξία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Κάββαλο. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, Τμήμα Χωροθέτησης, Τμήμα Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων, Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας, Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών).

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη. Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (Τμήμα Εικαστικών & Σύγχρονων Τεχνών, Τμήμα Πολιτιστικών & Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, Τμήμα Ωδείου, Τμήμα Μουσείων & Πινακοθήκης, Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης, Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης και Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού. Επίσης, την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών. Επιπλέον, την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά, την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βορέειου Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και λειτουργίας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Ολυμπιακής Πινακοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξή της, την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου.
 2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου. Στην αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνεται και η εποπτεία και η ευθύνη επί των θεμάτων της Γραμμής Δημότη.
 3. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων για την εγγραφή, διαχείριση, ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγγραφή του Δήμου Αμαρουσίου ως εκδότη και αυτοεκδότη και τις διαδικασίες για την απόδοση Διεθνή Μοναδικού Αριθμού Βιβλίου (ISBN), τη συμπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή αιτήσεως (εντύπως ή ηλεκτρονικά) και γενικά κάθε ενέργειας σχετικής που απαιτείται στις περιπτώσεις, που ο Δήμος Αμαρουσίου προβαίνει σε εκδόσεις βιβλίων, εντύπων και συναφών εκδόσεων (εντύπων ή ψηφιακών).

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Ιωαννίδη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων, Τμήμα Αστικού Πρασίνου, Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων), πλην του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
 2. την εποπτεία, τη μέριμνα και την ευθύνη επί θεμάτων αδέσποτων ζώων, καθώς και των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των Δήμων επί των αδεσπότων ζώων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4830/2021, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Αστικής Κατάστασης) και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας. Επίσης, την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Ορίζουμε τoν Αντιδήμαρχο Στέφανο Τσιπουράκη αναπληρωτή μας για την άσκηση των καθηκόντων μας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός μας. Σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω, ορίζεται αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων μας ο Αντιδήμαρχος Σπυρίδων Σταθούλης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Σπυρίδωνα Σταθούλη ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του και οι αρμοδιότητές του εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ποιότητας του Δήμου.

 1. Ορίζουμε ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη και Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Ρώτα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του και οι αρμοδιότητές του εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ποιότητας του Δήμου.
 2. Ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους Στέφανο Τσιπουράκη και Ευάγγελο Κάββαλο.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 • Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Ελένη Λέκκα-Καλαντζάκη καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα εποπτείας και συντονισμού της Επιτροπής Ισότητας και της Επιτροπής Παιδείας. Επίσης, ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δημάρχου στις επαφές με Συλλόγους και Φορείς της πόλης.
 • Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Φανή Λέκκα καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα εποπτείας και συντονισμού του Γραφείου Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς, του Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης & Προστασίας Καταναλωτή. Επίσης, της ανατίθενται καθήκοντα αναπληρώτριας εκπροσώπου του Δημάρχου στις επαφές με Συλλόγους και Φορείς της πόλης, ενώ είναι υπεύθυνη πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων των σχολείων της πόλης.
 • Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Αικατερίνη Ιωάννου καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα Δημόσιας Υγείας, σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, καθώς και σε θέματα κοινωνικής μέριμνας.
 • Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Αικατερίνη Βουρλάκη καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου του Δημάρχου και ορίζεται υπεύθυνη προγράμματος χορηγικών πόρων του Δήμου, υπεύθυνη προγραμμάτων επικοινωνίας και προβολής του Δήμου, υπεύθυνη του Γραφείου Απασχόλησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επίσης ορίζεται υπεύθυνη επί των θεμάτων υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και υπεύθυνη από πλευράς της Κ.Ε.Δ.Α. για το maroussiradio.gr.
 • Αναθέτουμε στο δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Ζήκο καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα εποπτείας και συντονισμού της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

 

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

Τους Πολιτικούς Γάμους τελεί ο Αντιδήμαρχος Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, την αρμοδιότητα αυτή ασκούν κατά σειρά οι Αντιδήμαρχοι:

 1. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
 2. Ευάγγελος Κάββαλος
 3. Σπυρίδων Σταθούλης
 4. Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης
 5. Ιωάννης Ιωαννίδης
 6. Στέφανος Τσιπουράκης
 7. Κωνσταντίνος Ρώτας

Σε περίπτωση νομίμου κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων, στους οποίους έχουμε μεταβιβάσει αρμοδιότητές μας, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ