Ορισμός Αντιδημάρχων – Δήμος Βριλησσίων 

11

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Αρ. 301 /2021- 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5Β, του άρθρου 1, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/2010) σε συνδυασμό με την με αρ. 15150/16.4.2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αρ. 955/Β/16.4.14 ΦΕΚ 

 

2. Τις διατάξεις της περ.γ, της παρ.1, του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/2010) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1, του άρθρου 68, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τΑ’/2018), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τΑ’/2019), και την παρ.1, του άρθρου 10, του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τΑ’/2019) 

4. Τη διάταξη του άρθρου 47, του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204) με την οποία προστέθηκε η παράγραφος 7, στο άρθρο 59, του Ν. 3852/2010 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92, του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/τΑ/2018) 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 2, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

7. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 66, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/2010) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχες της παρ. 4α , του άρθρου 114, του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τΑ’/2019) 

8. Την παρ. 1, του άρθρου 33, του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τΑ/2017), η οποία αντικατέστησε την παρ. 1, του άρθρου 92, του Ν. 3852/2010, (όπως αυτή είχε προηγουμένως αντικατασταθεί με το άρθρο 3, παρ. 3, του Ν. 4051/ 2012 (ΦΕΚ 40/τΑ/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9, της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 256/τΑ΄2012), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τΑ/2013), σύμφωνα με την οποία: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο» 

9. Την υπ’ αριθμ. 82/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» 10. Την υπ’ αριθμ. 48/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» 

11. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20-3-2014 ΦΕΚ Β΄ 698/2014) για το Δήμο Βριλησσίων από το οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 30.741 κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός)  

12. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα πληθυσμιακά δεδομένα, στο Δήμο Βριλησσίων μπορούν να ορισθούν έως επτά (7) Αντιδήμαρχοι (πέντε (5) έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι)

 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 113/τΒ/2010) 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τΑ/2006) και τις αντίστοιχες των άρθρων 94 & 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010 ) περί αρμοδιοτήτων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων. 

15. Τις διατάξεις άρθρου 78, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/2010)όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79, του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/τΑ/2018) 

16. Τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 89, του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τΑ/2006) 17. Το Π.Δ 391/1982 όπως ισχύει 

18. Την υπ’ αριθμ. 531/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχικών καθώς και των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βριλησσίων 

19. Το από 30/8/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής 

20. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βριλησσίων 

21. Την υπ. αριθμ. 261/2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ:6Α6ΜΩ9Ρ-Π1Χ ) 

22. Την υπ. αριθμ. 309/2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου (ΑΔΑ:Ψ8ΞΧΩ9Ρ-ΙΟΞ) 

23. Την υπ. αριθμ. 310/2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου (ΑΔΑ:62Υ8Ω9Ρ-ΔΦ7)

Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας Αντιδημάρχους του Δήμου Βριλησσίων για το χρονικό διάστημα από 02/09/2021 έως 01/09/2022, μεταβιβάζοντας σε αυτούς, αντίστοιχα, με εξαίρεση την πειθαρχική αρμοδιότητα, τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. Τον κο Μαυραγάνη Αλέξιο του Χαράλαμπου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ψηφιακών Εφαρμογών και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής Περιβάλλοντος. 

• Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής επί θεμάτων τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξής τους. 

• Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίηση και παρακολούθησης εφαρμογών Ψηφιακής Πολιτικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαδικτυακής Διασύνδεσης 

• Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης εφαρμογών ενεργειακής αειφορίας. 

• Την εποπτεία και ευθύνη για την Καθαριότητα της πόλης και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών. 

• Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α). 

• Την εποπτεία και ευθύνη περί των θεμάτων πρασίνου της πόλης. 

• Την εποπτεία και ευθύνη περί των θεμάτων ηλεκτροφωτισμού της πόλης. 

• Την εποπτεία και ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων ελέγχου και εν γένει πολιτικών και δράσεων καλής διαχείρισης και ευζωίας των αδέσποτων ζώων. 

• Την παρακολούθηση και διαχείριση διαδημοτικών υποθέσεων περί ρεμάτων, υδάτων και εν γένει διαδημοτικών περιβαλλοντικών δράσεων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. 

• Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 

• Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους. 

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία. 

 

2. Τον κο Βαφειάδη Κωνσταντίνο του Γρηγορίου, Αντιδήμαρχο Υποδομών και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης και καλής εκτέλεσης Μελετών, Διαγωνισμών Έργων Υποδομών και Κτιριακών Έργων. 

• Την εποπτεία και ευθύνη σχεδιασμού και προγραμματισμού της κτιριακής ανάπτυξης, καθώς και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων υλοποίησής της. 

• Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών – Παροχής υπηρεσιών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Προμηθειών – Δημοπρασιών και Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων του Δήμου. 

• Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. ε του Ν. 3852/2010, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία. 

• Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης των θεμάτων Μηχανοργάνωσης και Επικοινωνιών των δημοτικών υπηρεσιών 

• Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν τις αδειοδοτήσεις και σχετικές ρυθμίσεις λειτουργίας περιπτέρων, κυλικείων κλπ. 

• Την ευθύνη ομαλής λειτουργίας και υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής. • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 

• Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία. 

 

3. Την κα Χαντζάρα Σοφία του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Τη συνεχή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου. 

• Το σχεδιασμό και εφαρμογή Προγραμμάτων Παιδείας 

• Το σχεδιασμό και εφαρμογή Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 

• Το σχεδιασμό και εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δράσεων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

• Τη συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Διευθύνσεις Παιδείας και τις Διοικήσεις των Σχολικών Μονάδων για τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών μονάδων του Δήμου. 

• Την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κέντρου Μελέτης, (ΔΗΚΕΜΕ) 4 

• Τη συνεργασία στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που αφορούν εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ενηλίκων πολιτών του Δήμου. 

• Την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) 

• Το σχεδιασμό και την εισήγηση του κανονισμού λειτουργίας καθώς και τις τροποποιήσεις του, για το θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου. 

• Τη Διοικητική και Τεχνική Μέριμνα των Σχολικών Μονάδων 

• Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία. 

 

4.Την κα Αρσένη – Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα) του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Την εποπτεία λειτουργίας των δημοτικών Κοινωνικών Δομών και των Δομών Αλληλεγγύης. 

• Την ευθύνη υλοποίησης πολιτικών υποστήριξης και φροντίδας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

• Την ευθύνη προγραμματισμού και υλοποίησης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξής τους. 

• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

• Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης πολιτικών αγωγής υγείας. 

• Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης δράσεων ιατρικής πρόληψης. 

• Την υποστήριξη λειτουργίας του συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων. 

• Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους. 

Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο δεν παρέχεται αντιμισθία. 

 

5. Τον κο Φυκίρη Παναγιώτη του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Υλοποίησης Τεχνικών Έργων Ύδρευσης και Ασφάλειας Πόλης και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης της διαχείρισης και συντήρησης του Δικτύου Ύδρευσης και των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης και καλής εκτέλεσης των έργων υποδομής, κτιριακών και εν γένει τεχνικών έργων. 

• Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων δημοτικής ασφάλειας. 

• Την εποπτεία και ευθύνη αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. 

• Την ευθύνη επί της δημοτικής πολιτικής σχετικά με τη λαϊκή αγορά, την εμποροπανήγυρη της Αναλήψεως, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. 

• Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης των θεμάτων οδικής κυκλοφορίας και δημόσιων συγκοινωνιών. 

• Την ευθύνη ομαλής λειτουργίας και υποστήριξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

• Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους. 

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία. 

 

Ορίζει την παρακάτω Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχο του Δήμου Βριλησσίων για το χρονικό διάστημα από 13/10/2021 έως 12/10/2022, μεταβιβάζοντας σε αυτή, αντίστοιχα, με εξαίρεση την πειθαρχική αρμοδιότητα, τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Την κα Μαλακού Χριστίνα του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την ορθολογική ανάπτυξη και αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου. 

• Την τήρηση όλων των σχετικών ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση διαδικασιών. 

• Την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση και λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

• Την Ασφάλεια και την τήρηση Υγιεινής Εργασίας στους χώρους του Δήμου και για τους εργαζόμενούς του. 

• Την ομαλή λειτουργία του Δημοτολογίου, Μητρώων Αρρένων και Στρατολογίας. 

• Το Ληξιαρχείο. 

• Των Εκλογικών Θεμάτων. 

• Την Εξυπηρέτηση Δημοτών. 

• Την υποστήριξη των Δημοτικών Οργάνων και Συνδυασμών. 

• Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο δεν παρέχεται αντιμισθία. 

 

Στους Αντιδημάρχους κ. Αλέξιο Μαυραγάνη, κ. Κωνσταντίνο Βαφειάδη, κ.Παναγιώτη Φυκίρη και κα Σοφία Χαντζάρα παρέχεται αντιμισθία. 

Ο Αντιδήμαρχος κος Μαυραγάνης Αλέξιος του Χαράλαμπου θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ίδιος θα τον αναπληρώνει ο κος Βαφειάδης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου. 

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, και εφόσον δεν εκδίδεται σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ