ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Δήμου Πεντέλης λόγω καύσωνα

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            Μελίσσια 12 Ιουνίου 2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 

ΘΕΜΑ : «Αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Δήμου Πεντέλης λόγω καύσωνα».

ΑΠΟΦΑΣΗ

 -767

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  3. Το με αρ. πρώτ.Φ1/64708/ΓΔ4/10-06-2024 (ΑΔΑ:6Δ3Α46ΝΚΠΔ-ΣΕΕ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα»
  4. Την υπό στοιχεία Δ1β/Γ.Π. οικ. 31291/7.6.2024 (ΑΔΑ: ΨΤΗΓ465ΦΥΟ-ΗΚΝ) εγκύκλιο του Υπ. Υγείας «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».
  5. Τις ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για τις συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν το τρέχον διάστημα.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Δήμου Πεντέλης για την Τετάρτη 12/06/2024 και Πέμπτη  13/06/2024 (υπό την αίρεση επανεκτίμησης της κατάστασης με βάση το δελτίο πρόγνωσης καιρού από την ΕΜΥ), καθώς οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών που επίκεινται πρόκειται να καταστήσουν δυσχερή την έλευση και παραμονή των μαθητών στους σχολικούς χώρους.

Ιδιωτικά  Σχολεία και ιδιωτικοί  Παιδικοί Σταθμοί  ,  δύνανται να μην προβούν σε αναστολή της λειτουργίας τους, εφόσον αναλάβουν   πλήρως την ευθύνη ότι πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις κλιματισμού-ψύξης για την ασφαλή παραμονή και προσέλευση των παιδιών σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες καύσωνα.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ