Κηφισιά: Οι νέοι Αντιδήμαρχοι

10

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος με απόφαση του ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κηφισιάς τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους  με θητεία από 01/03/2023 έως και  31/12/2023:

Τον κ.  Ευάγγελο Αυλήτη,  ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κι Επιχειρηματικότητας του Δήμου.

Τον  κ. Αχιλλέα Κουρέπη, ως Αντιδήμαρχο  της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης και Εντεταλμένο Αθλητισμού.

Την κα Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Κοινωνικού Σχεδιασμού και Τουρισμού.

Τον κ. Εμμανουήλ Κουρμαδιά, ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού με αρμοδιότητα την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

Έτσι συνολικά έχουμε 8 αντιδημάρχους τους κάτωθι:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κηφισιάς τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους  μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

Τον κ.  Ευάγγελο Αυλήτη,  ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κι Επιχειρηματικότητας του Δήμου  με αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

β)  Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης

γ)  Την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.2  του άρθρου 19 του Ν.1080/1980 αιτιολογημένης απόφασης επιβολής προστίμου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί με τις διατάξεις της παρ. 1α,β ,γ & δ του ιδίου άρθρου.

δ) Την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50

του Ν4257/2014 απόφασης επιβολής τέλους και προστίμου σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων των οποίων η παραχώρηση της χρήσης

έχει ή δεν έχει επιτραπεί , σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς  και τις σχετικές άδειες κατάληψης.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Προγραμματισμού,  Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και  Πληροφορικής.

ζ) Την εποπτεία και ευθύνη – ως προς την Επιχειρηματικότητα – του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής

η) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου,  του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες , διοικητικού εγγράφου που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

θ)Την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών των δικηγόρων, οι οποίοι παρίστανται και εκπροσωπούν το Δήμο Κηφισιάς στις δικαστικές  του αποφάσεις .

Με θητεία από 01/03/2023 έως και  31/12/2023 

Τον  κ. Αχιλλέα Κουρέπη , ως Αντιδήμαρχο  της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης και Εντεταλμένο Αθλητισμού, με αρμοδιότητες :

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας και καλής κατάστασης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

ζ)Την εκπόνηση και εποπτεία αθλητικών προγραμμάτων σχολικού, παιδικού και μαζικού αθλητισμού.

η) Την συνεργασία μεταξύ Δήμου-αθλητικών σωματείων και αθλητικών αρχών.

θ) Την προετοιμασία της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της ετήσιας επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων, και όλα τα ανωτέρω σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ  «Δημήτριος Βικέλας»

Με θητεία από 01/03/2023 έως και  31/12/2023 

Την κα Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Κοινωνικού Σχεδιασμού και Τουρισμού με αρμοδιότητες :

α) Την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Κηφισιάς, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ)  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος  Κοινωνικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας,  Αθλητισμού και Πολιτισμού.

ζ) Την εποπτεία και ευθύνη, ως προς τα Προγράμματα ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», καθώς και κάθε δράσης προβολής του Δήμου και των τοποσήμων του .

η) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με θητεία από 01/03/2023 έως και  31/12/2023 

Τον κ. Εμμανουήλ Κουρμαδιά,  ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού   με αρμοδιότητα την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

Με θητεία από 01/03/2023 έως και  31/12/2023 

Τον κ. Σταύρο Ζαπάντη , ως Αντιδήμαρχο Υποδομών και Τεχνικής Υπηρεσίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αειφορίας , Φιλίας των Πολιτών με αρμοδιότητες:

α)Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εκτός του Τμήματος Ύδρευσης.
β) Την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία των Παιδικών χαρών του Δήμου.
γ) Την ευθύνη για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
δ)Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός).
ε) Τη μέριμνα για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κινητών και ακινήτων εγκαταστάσεων του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ), αλλά και στον δημόσιο χώρο (ενεργειακή κοινότητα, ηλεκτροκίνηση-μικροκίνηση, λαμπτήρες εξοικονόμησης κ.α), την συμμετοχή του Δήμου σε ανάλογα Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
ενεργειακά θέματα, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
ζ) Την εποπτεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

 Η θητεία του  ορίζεται από 05/01/2023 έως και 31/12/2023 

Επίσης ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 

Τον κ.  Μιχάλη Καυγαλάκη,  ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης  του Δήμου  με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

β) Την υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ)Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Η θητεία του  ορίζεται από 19/01/2023 έως και 31/12/2023 

Επίσης ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  και της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 

Τον κ. Νικήτα Κόκκαλη, ως Αντιδήμαρχο  Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού- Πολιτικής Προστασίας & Τοπικής Δημοκρατίας, με αρμοδιότητες:

α)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας

β) Την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τοπικής Δημοκρατίας στον Δήμο, ανά Συνοικία, καθώς και για ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και δημοψηφίσματα.

γ) Την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση, από κοινού με τα Συμβούλια Κοινοτήτων και σε συνεργασία με τα Συνοικιακά Συμβούλια, των Συνοικιακών

Συνελεύσεων, καθώς και της συγκέντρωσης – ταξινόμησης, σε συνεργασία με τους ανωτέρω, των προτάσεων του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.

δ) Την εισήγηση τροποποιήσεων στον κανονισμό λειτουργίας Συνοικιακών  Συμβουλίων & Συνοικιακών Συνελεύσεων.

 Η θητεία του  ορίζεται από 19/01/2023 έως και 31/12/2023 

  Επίσης ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

 

 Τον κ. Γεώργιο Σκορδίλη, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης,  Εθελοντισμού κι  Εξυπηρέτησης των Πολιτών, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εκτός της μέριμνας για τα ενεργειακά συστήματα του Δήμου και των εγκαταστάσεών του.

β) Τη μελέτη, σχεδίαση, εισήγηση και παρακολούθηση συστημάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και χωριστής διαλογής αποβλήτων, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης κι επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

δ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών

 Η θητεία του  ορίζεται από 19/01/2023 έως και 31/12/2023 

Επίσης ορίζεται μέλος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 

Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.:

Μιχάλης Καυγαλάκης

Γεώργιος Σκορδίλης

Αχιλλέας Κουρέπης

Ασπασία Νίνα Βλάχου

Εμμανουήλ Κουρμαδιάς

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ.  Ευάγγελος Αυλήτης , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον  Αντιδήμαρχο κ. Αχιλλέα Κουρέπη.

Πηγή: KIFISIANEWS

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ