ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ( ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ Κ.Λ.Π.)

7
Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ( ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ Κ.Λ.Π.)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 12/2024 μελέτη της Δ/νσης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 219.058,40€ €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 352992) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 3η του μηνός Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 24PROC014948900

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΒ2ΓΩΨ9-Σ5Ν

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ