ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

17
Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για το σύνολο της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 299.964,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 71.991,36 €  ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 371.955,36 €)η οποία θα καλυφθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α..

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 184609) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μΜετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΑΔΑΜ προκήρυξης : 23PROC012178014

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 23PROC012178144

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω8Α6ΩΨ9-ΚΧΧ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ME ΕΕΕΣ 23PROC012178144

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ω8Α6ΩΨ9-ΚΧΧ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ Ε.Ε. 23PROC012178014

espd-request-v2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ