Ενημέρωση για τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Αποζημίωσης των Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές

3

Α. Σχετικά με περιπτώσεις ενδεχόμενων αιτημάτων αποζημίωσης δημοτών και κατοίκων του Δήμου Διονύσου οι οποίοι επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ 33862/19 (ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019), ανακοινώνεται ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη 2 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021. 

Β. Ακολουθεί το ισχύον πλαίσιο αποζημιώσεων και η σχετική διαδικασία, στην οποία συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων και εισοδηματικά κριτήρια :

1. Αρμοδιότητες και Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων

α) Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων αποζημίωσης στους ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ διενεργεί την εφάπαξ χορήγηση των ακατάσχετων επιδομάτων και ενισχύσεων, όπως αναφέρονται παρακάτω.

β) Αρμόδια για τη διαδικασία καταβολής των επιδομάτων προς τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις είναι η Περιφέρεια Αττικής,  από την οποία αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η γνωστοποίηση της σχετικής διαδικασίας, ενώ διευκρινίζεται ότι τα σχετικά κονδύλια καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (email: [email protected]).

γ) Ο Δήμος Διονύσου έχει την αρμοδιότητα για τη συλλογή των αιτημάτων αποζημίωσης και για τον έλεγχο και αξιολόγησή τους, όπως περιγράφεται παρακάτω, όχι όμως για την έγκριση και εκταμίευσή τους, που αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων Υπουργείων.

δ) Μετά την καταγραφή και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων, ο Δήμος Διονύσου υποβάλλει σχετικό αίτημα επιχορήγησης στο ΥΠΕΣ, οι υπηρεσίες του οποίου μπορούν να διενεργήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους, μετά το πέρας των οποίων καταβάλλουν τα ποσά.

2. Κατηγορίες αποζημιώσεων ιδιωτών

α)    Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, ύψους 600 € σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του.

Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε πολίτες, που το κτίριο στο οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή και η παραμονή τους σε αυτό θεωρείται αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών τους (π.χ. προσωρινή διαμονή – διατροφή – ρουχισμός).

β1)  Πέραν του επιδόματος (α), οι πολύτεκνες οικογένειες που υπέστησαν ζημιά ενισχύονται με πρόσθετο ποσό 600 €.

Οι πληγείσες πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν 1.200 ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.

β2)  Επίσης, πέραν του επιδόματος (α), οι πληγείσες οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, λαμβάνουν επιπροσθέτως 600 €, για κάθε μέλος τους με ειδικές ανάγκες.

Οι πληγείσες οικογένειες με 1 μέλος ΑΜΕΑ λαμβάνουν 1.200 ευρώ, με 2 μέλη ΑΜΕΑ 1.800 ευρώ κ.ο.κ.

γ)   Οικονομική ενίσχυση για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας με ποσό μέχρι 6.000 € ανά νοικοκυριό.

Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε πολίτες που το κτίριο όπου διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη τόσο για την αντικατάσταση πραγμάτων (π.χ. ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα) ή/ και ηλεκτρικών συσκευών απαραίτητων για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης, όσο και για την κάλυψη απλών επισκευαστικών εργασιών που καθιστούν την κατοικία λειτουργική, με την έννοια ότι για την εκτέλεσή τους, δεν απαιτείται έκδοση καμίας οικοδομικής άδειας ούτε έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. αλλαγή ειδών υγιεινής, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπια υπνοδωματίων, κουφώματα, πλακάκια).

δ)    Οικονομική ενίσχυση σε άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), με ποσό 4.500 €.

3. Δικαιολογητικά

Αναλόγως της κατηγορίας επιδόματος ή ενίσχυσης που ζητείται, τα αναγκαία δικαιολογητικά – πέραν της αίτησης – είναι τα εξής:

Επίδομα (α):

– Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Επίδομα (β1):

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

Επίδομα(β2):

– Απόφαση έγκρισης ή Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Ενίσχυση (γ):

– Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου έτους (για επιβεβαίωση κύριας κατοικίας και εξαρτώμενων / φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

– Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης μεταβολών στην ιδιόκτητη κατοικία.

– Βεβαίωση Πυροσβεστικής σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.

– Εξουσιοδότηση των συν-δικαιούχων σε έναν εξ αυτών για τη χορήγηση της ενίσχυσης, σε περίπτωση συγκατοίκησης κ.λπ.

Ενίσχυση (δ):

– Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ για τη μόνιμη σωματική βλάβη, που προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

– Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

4. Υποβολή αιτημάτων (ιδιωτών) – Προθεσμίες

Αρμόδιος για την υποδοχή των αιτημάτωνκαι των σχετικών δικαιολογητικών από ιδιώτες είναι ο Δήμος Διονύσου. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν από την Τρίτη 2 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 τα αιτήματα και τα σχετικά δικαιολογητικά τους με τους εξής τρόπους:

– Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στο email: [email protected]

– Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας: dionysos.gr/dayafter

– Τηλεφωνική υποβολή της αίτησης στο τηλέφωνο 213 2030 620 όπου θα και δίνονται σχετικές πληροφορίες.

– Αυτοπροσώπως, σε οποιοδήποτε κατάστημα των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων, καθημερινά, από 8:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.

5. Έλεγχος και Αξιολόγηση αιτημάτων

Όπως προαναφέρθηκε, αρμόδιος για τον έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων είναι ο Δήμος Διονύσου, με επιτροπές και συνεργεία υπηρεσιακών που θα συστήσει για τον σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Παράρτημα 1, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/FEK1699-16052019.pdf

6. Παρατηρήσεις / Επισημάνσεις

– Αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για καταστροφές ηλεκτρικών συσκευών, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στη ΔΕΔΔΗΕ, μέσω του ιστοτόπου της, εντός του χρονικού ορίου που η εταιρία έχει θεσπίσει:

https://www.deddie.gr/el/upiresies/vlaves-diakopes-reumatos/xorigisi-xrimatikou-posou-gia-vlaves/

– Όσοι πολίτες υπέστησαν ζημιές που σημειώθηκαν σε Κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, εφόσον στοιχειοθετείται σχετική ευθύνη (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ), δύνανται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση συνοδευόμενη από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία.

 

Επισυνάπτονται:

– ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

– ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

– ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ