Δημοσίευση Ανοιχτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων – Εργαλείων για τις Ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου»

18
Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο αυτής για κάθε μία ομάδα, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 16/2023 μελέτη του Τμήματος Αστικού Πρασίνου, του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων Χώρων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 34.490,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 194070) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η του μηνός Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μΜετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 23PROC012803265

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 68ΒΥΩΨ9-ΡΥΣ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΤΕΥΔ
espd-request-v2(zip αρχείο)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ