Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις δήμου Αμαρουσίου

20
 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 11/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Τμήματος Ωδείου και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (49.936,18€) επί πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού ποσού εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών  (61.920,86€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 198331) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΕΕΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (6ΧΤΕΩΨ9-ΚΓΦ)

espd-request-v2

espd-request-v2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ