Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης, ήτοι δύο (2) ατόμων ως ΔΕ Οδηγών απορριματοφόρων και δεκατριών (13) ατόμων ως ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριματοφόρων

45

Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης, ήτοι δύο (2) ατόμων ως ΔΕ Οδηγών απορριματοφόρων και δεκατριών (13) ατόμων ως ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριματοφόρων.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.»

Συνημμένα:

Οδηγοί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ1-2023

ΣΟΧ1 2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΟΔΗΓΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ -ΟΔΗΓΟΙ

ΣΟΧ1-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΟΔΗΓΟΙ

 

Εργάτες Καθαριότητας

ΣΟΧ1 2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΣΟΧ1 2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

ΣΟΧ1 2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΣΟΧ1 2023 ΥΕ ΚΩΔ. 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ