Απόφαση της Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά για τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου Φωτεινής Μαρκαντώνη, ως άμισθης Εντεταλμένης Συμβούλου

8

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
 2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006
 4. Τις Αποφάσεις ΣΤΕ4470/2005,1417/2004,5797/1996
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύθηκε στα  ΦΕΚ   239/05.02.2019/ Β’ και 582/25.02.2019/Β’, στον οποίο περιγράφονται οι  αρμοδιότητες.
 6. Το από 30.08.2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημοτικής Αρχής Δήμου Πεντέλης.
 7. Τους τομείς δράσεων του Δήμου Πεντέλης και την ανάγκη επικουρίας της Δημάρχου.

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως άμισθη Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Πεντέλης

Την Δημοτική Σύμβουλο Μαρκαντώνη Φωτεινή  του Αναστασίου, σε θέματα:

(α) Του τομέα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

(β) Οργάνωσης λειτουργίας και υλοποίησης Προγραμμάτων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης

(γ) Οργάνωσης λειτουργίας και υλοποίησης Σχολής Γονέων

(δ) Οργάνωσης, λειτουργίας και υλοποίησης Επαγγελματικούς Προσανατολισμού

(ε) Δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν τη νεολαία

Εξουσιοδοτείται η ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» των σχετικών εγγράφων με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας της.

 • Η άσκηση των αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεννόηση με την Δήμαρχο.
 • Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος.
 • Η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί επιπλέον δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Δήμου.
 • Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση
 • Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η     ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ