Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ και Νέων Τεχνολογιών AR & VR για την ανάδειξη των πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέσα από τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και την ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας και μάθησης των επισκεπτών στο μουσείο θέατρου σκιών δήμου Αμαρουσίου “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ”

9
Print Friendly, PDF & Email

Aνοικτός δημόσιος  ηλεκτρονικός διαγωνισμός  για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ και Νέων Τεχνολογιών AR & VR για την ανάδειξη των πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέσα από τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και την ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας και μάθησης των επισκεπτών στο μουσείο θέατρου σκιών δήμου Αμαρουσίου “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ”»

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 του Έργου: «Ανάδειξη των πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέσα από τις παραστάσεις του καραγκιόζη με αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών AR & VR , για ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας και μάθησης των επισκεπτών στο μουσείο θεάτρου σκιών Δήμου Αμαρουσίου “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ“», η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 8705/2021/02-03/2022 (ΑΔΑ: 917946ΜΤΛ6-ΖΔΗ) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το σκοπό αυτό.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών AR & VR για την ανάδειξη πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μέσα από τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και η σύνδεσή τους με την σημερινή εποχή, καθώς και την  ανάδειξη των εκθεμάτων και προβολής των δραστηριοτήτων του Μουσείου Θεάτρου Σκιών Δήμου Αμαρουσίου «Ευγένιος Σπαθάρης».

Οι δράσεις του έργου αφορούν στα παρακάτω: εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, που περιλαμβάνουν μικρές ιστορίες που θα διηγείται ο ίδιος ο Σπαθάρης μέσα από ολογραμματική οθόνη, δύο παιχνίδια που αφορούν στις φιγούρες του θεάτρου σκιών αλλά και σε ήρωες της Επανάστασης που «συνομιλούν» με τον Καραγκιόζη, ανάπτυξη νέας διαδικτυακή πύλης, η οποία θα φιλοξενήσει το ψηφιακό αρχείο του Μουσείου, αλλά και το πολυμεσικό υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου, επαυξημένο ψηφιακό ξεναγό, που θα συνδέει το φυσικό με το ψηφιακό περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο αλλά και δημιουργία ολοκληρωμένου ψηφιακού αρχείου με πλήρη τεκμηρίωση των συλλογών του Μουσείου. Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνεται και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την υλοποίηση των προαναφερθέντων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη» και συμπληρωματικών 72262000-9 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού», 79822500-7 «Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού» και 30200000-1 «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες».

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός  ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (243.151,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 196.090,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) μήνες.

Το έργο θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων και σχετικών συντελεστών βαρύτητας. Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου αγοράς ή μιας προμήθειας ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 189502) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 8η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 12η  Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 196.090,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.921,80 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω διάρκεια , ο Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από λήξη της διάρκειας, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική..

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης  :23 PROC 012513919

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 92ΓΔΩΨ9-Σ3Ο

 

Επισυνάπτονται παραρτήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

espd-request-v2.7z

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ