Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου (κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας)

53

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Από 20.05.2021 έως και 26.05.2021

 

Η Δήμαρχος Πεντέλης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 και αυτές του άρθρου 116 του Ν.4547/2018.
  2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765 (ΦΕΚ 26/Α/2021), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/21.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).
  4. Την αριθμ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7- ∆51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β ‘ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α 133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)
  5. Την υπ’ αρ. 122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010.
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 582/ 25-02-2019 τ. Β) του Δήμου Πεντέλης.
  8. Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων(24 ) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –Προληπτικός Καθαρισμός, Κεντρικών κ.λ.π. οδικών αρτηριών , αλσών πάρκων αρμοδιότητας μας καθώς και γύρω από κτιριακές υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ) από βλάστηση για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών, η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικών εκτάσεων, στις Δημοτικές Ενότητες Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης) , στελέχωση των παρατηρητηρίων-πυροφυλακίων ζώνης ευθύνης του Δήμου μας και του ΚΕΠΙΧ καθώς και η επάνδρωση των οχημάτων αμέσου επεμβάσεως για την πρόληψη πυρκαγιών – για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση.

Κατεβάστε την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ