Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

51

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων :

 από Δευτέρα 09.08.2021  έως και Παρασκευή 13.08.2021.

Υποβολή της αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στο: mainprotocol@penteli.gov.gr

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α΄138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .
 2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006(Α΄114) , Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87) , όπως ισχύουν.
 5. Την υπ’ αριθμ. 55472/26.7.2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών « Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ3352/ΒΓ/2021).
 6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006(Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα , ΦΕΚ280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 7. Το υπ΄αριθμ: 56982/30.07.2021 έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών με θέμα : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
 8. Τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.
 9. Την 192/06.08.2021(ΑΔΑ: Ψ9Ι4ΩΞ3-7ΟΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατανομής εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πεντέλης» σύμφωνα με την οποία η κατανομή έγινε ως: έντεκα (11) θέσεις πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως) δεκατρείς (13) θέσεις μερικής απασχόλησης (5 ώρες ημερησίως) και πέντε (5) θέσεις μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως).

Aνακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πεντέλης, και συγκεκριμένα , ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε την προκήρυξη

Παράρτημα ΙΙ Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

Παράρτημα ΙΙΙ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ