9η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 14η Mαρτίου 2024

3

9η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 14η Mαρτίου 2024

9η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 14η Mαρτίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 08/03/2024
Α.Π.: 8898

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), τη 14η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Ο.Ε. 2024.
 1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων O.E. 2024.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Δεκεμβρίου 2023.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Ιανουαρίου 2024.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Φεβρουαρίου 2024.
 1. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία προγραμματισμού, διοργάνωσης και επιμέλειας εκδήλωσης.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση συναυλίας νεανικών συγκροτημάτων.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.462,16€ του ΚΑ 20.6699.40 για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FoodRus.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για α) την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας β) την κάλυψη των εξόδων του consultation management, για το Partner Meeting του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + pROceed Goes Practise, στη Γερμανία, από 21/3/2024 έως 24/3/2024».
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7812/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7813/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7814/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7815/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7816/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7818/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7819/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7820/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 7821/1-3-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής τέλους και προστίμου λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από χρηματικούς καταλόγους.
 1. Συγκρότηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, ΣΕΒ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ & ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ”, Α.Μ. 5/2024, προϋπ. 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α.».
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον Διαγωνισμό με τίτλο: «Εγκατάσταση συντήρηση & επισκευή αρδευτικών δικτύων μετ΄ανταλλακτικών» Α.Μ. 124/2023.
 1. Έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού, που αφορά στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, για τις ΟΜΑΔΕΣ 1: «Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα», 2: «Ανταλλακτικά για οχήματα – (Aπορριματοφόρα, Υδροφόρα, Ανοιχτά φορτηγά με αρπάγη, καλαθοφόρα, φορτωτές)», 3: «Ανταλλακτικά για λεωφορεία», 4: «Ανταλλακτικά για όχημα τύπου σαρώθρου μάρκας RAVO», 5: «Ανταλλακτικά για οχήματα τύπου σαρώθρου JOHNSON», 6: «Ανταλλακτικά για οχήματα τύπου σαρώθρου BUCHER» και 7: «Ανταλλακτικά για οχήματα τύπου σαρώθρου DULEVO», του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με αντικείμενο την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου στο Συνεργείο του Δήμου», της με αρ. 191/2023 μελέτης.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής μη επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου ΑΕΚΚ, κλαδεμάτων & ογκωδών απορριμμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα» για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026 & 2027 συνολικό ποσό προϋπολογισμού 1.208.132,00€ (καθαρό ποσό 974.300,00€ ΦΠΑ 24% 233.832,00€). Α.Μ. 132/2023.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656, όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντος αιτήματος (αρ. 8218/4-3-2024) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, που εκκρεμεί κατόπιν άσκησης της από 10-5-2022 αγωγής με αρ.εισ. ΑΓ 2568/2022 κατά του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση λόγω κατεδάφισης οικίας).

 

Σε   περίπτωση  απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ