54η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 7η Δεκεμβρίου 2023

2

54η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 7η Δεκεμβρίου 2023

54η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 7η Δεκεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 01/12/2023
Α.Π.: 45466

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

54η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 7η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης   ποσού  για   επιχορήγηση  του   Αθλητικού  Συλλόγου  με την επωνυμία ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση μουσικών εκδηλώσεων στην εορταστική περίοδο.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης   για    την    πραγματοποίηση   δύο   τμημάτων καλλιτεχνικού εργαστηρίου κεραμικής στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης παράστασης με τίτλο «Το άνθος του χιονιού», για τα 3 ΚΑΠΗ του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αυτόματων συστημάτων εξυγίανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ξυλουργείου».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κάτοικων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 2186Β/2023, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 679/2023 ΑΔΑ: ΨΗΔΤΩΗΔ-ΠΟ4 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 3.500,00€ και ορισμό υπόλογου για α) την κάλυψη εξόδων του consultation management (της επιμόρφωσης προσωπικού του Δήμου και λοιπών συμμετεχόντων), β) εξόδων φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + PowerSavingCheck.
 1. Συγκρότηση επιτροπών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, για το έτος 2024.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έργο “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0″» για την ΟΜΑΔΑ Γ με ΑΜ 166/2022.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας» Α.Μ. 131/2023, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 131/2023 Μελέτης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 176.226,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13% & 24% και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας» Α.Μ. 131/2023.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης, λοιπά υλικά γραφείου και παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού», με ΑΜ 142/2023, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 142/2023 Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, συνολικού προϋπολογισμού 72.427,07€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης, λοιπά υλικά γραφείου και παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού».
 1. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση του κτιρίου ΣΑΧΑΛΑ και πρανές 1ου παιδικού» ΑΜ 7/23.
 1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (αίτηση αναίρεσης) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 2520/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 8ο), η οποία έκανε δεκτή την έφεση της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (αίτηση αναίρεσης) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 2847/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 19ο), η οποία απέρριψε την έφεση του Δήμου Χαλανδρίου κατά της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (αίτηση αναίρεσης) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 2848/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 19ο), η οποία απέρριψε την έφεση του Δήμου Χαλανδρίου κατά της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (αίτηση αναίρεσης) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 2849/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 19ο), η οποία απέρριψε την έφεση του Δήμου Χαλανδρίου κατά της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 18656) για την προετοιμασία και επιμέλεια σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης τμήματος εμβαδού 36,09τμ, που πρέπει να προσαρτηθεί στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 051471132005/0/0 στο Ο.Τ. 713.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ.Δ.Σ.Α. 23768) για συνεπικουρία της αρμόδιας Υπηρεσίας στη σύνταξη απόψεων επί της από 29/11/2023 ένσταση της ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ κατά του με αρ. πρωτ. 42533/14.11.2023 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), όπως α) παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο) κατά τη συζήτηση της από 29/11/2022 με ΑΒΕΜ ΕΦ3034/2022 και αρ. κλ. ΚΛ3785/2023 έφεσης της κ. Β.Κ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου και β) συνεπικουρήσει τη Διοίκηση στη σύνταξη απόψεων (αποθετική ζημιά από ανάκληση διορισμού σε θέση Βρεφονηπιοκόμου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) για την προετοιμασία, επιμέλεια και εποπτεία της σύνταξης και υπογραφής σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης εδαφικής έκτασης 21,47 τ.μ. στην ιδιοκτησία των αιτούντων με ΚΑΕΚ 051470214007/0/0 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 362Α επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 334 στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών, κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361) όπως παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (16ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση της από 1/12/2022 με αρ. εισ. ΠΡ7092/2022 και αρ. κλ. ΚΛ5958/2023 προσφυγής της Β.Μ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (οφειλές από εισφορά γης σε χρήμα).
 1. Παροχή εντολής στον δικηγόρο κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 34169, να συνεπικουρήσει τη Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου κατά την εξέτασή της ως μάρτυρα, ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 24/11/2023 με ΓΑΚ 127622/2023 και ΕΑΚ 12488/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Ζ.Ο., Τ.Α, Γ.Π., Σ.Σ. και Α.Θ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 20/11/2023 με ΓΑΚ 124896/2023 και ΕΑΚ 12223/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Π.Δ., Κ.Μ. και Π.Α. (συμβασιούχων) κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 20/11/2023 με ΓΑΚ 124878/2023 και ΕΑΚ 12222/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Τ.Α, Α.Θ. ,Γ.Π., Σ.Σ. και Ζ.Ο. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 01/06/2023 με ΓΑΚ 58920/2023 και ΕΑΚ 5509/2023 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Α.Ι., Γ.Κ., Κ.Ε., Κ.Ε., Κ.Ν., Κ.Χ., Μ.Δ., Μ.Δ., Σ.Π., Τ.Φ., Τ.Γ., Χ.Ε., (συν. 12) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 28/4/2023 με ΓΑΚ 47022/2023 και ΕΑΚ 4443/2023 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Β.Δ., Σ.Ρ., Κ.Β., Β.Α., Γ.Ε., Δ.Κ., Κ.Μ., Α.Ι., Ο.Ν. (συν. 9) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1659/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη να λάβει αντίγραφα των ένορκων βεβαιώσεων των μαρτύρων του ΝΠΙΔ Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και β) να λάβει ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων υποστήριξης του εναγόμενου Δήμου Χαλανδρίου, δυνάμει της συζήτησης της από 1/6/2023 με ΓΑΚ 59379/2023 και ΕΑΚ 1358/2023 αγωγής του ΝΠΙΔ Σώμα Ελλήνων Προσκόπων κατά του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ