51η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 16η Νοεμβρίου 2023

2

51η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 16η Νοεμβρίου 2023

51η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 16η Νοεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 10/11/2023
Α.Π.: 42212

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

51η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 16η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την ενοικίαση αίθουσας ειδικών προδιαγραφών, για την πραγματοποίηση συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου μας, στις 17 Δεκεμβρίου 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.860,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 με γενικό τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» για ανάθεση υπηρεσίας εκτίμησης ακινήτου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κάτοικων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κάτοικων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου για τις ιδιοκτησίες με Κ.Α. 0474005 στο Ο.Τ. 824 και με Κ.Α. 0476012 στο Ο.Τ. 832.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 31/5/2023 με ΓΑΚ 58141/2023 και ΕΑΚ 5443/2023 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Ρ.Ο., Σ.Π. κλπ (συν.9) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχων).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 2520/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τριμελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 2847/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (19ο Μονομελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2848/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (19ο Μονομελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2849/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (19ο Μονομελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 07/11/2023 με ΓΑΚ 117359 και ΕΑΚ 11629/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής της Π.Σ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχος).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για ποινική υπόθεση που προέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 11-6-2018 με ΓΑΚ 55850/2018 και ΕΑΚ 1695/2018 αγωγής των Μ.Ε. και Κ.Μ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου την οποία οι αιτούντες επανέφεραν με την από 5/4/2023 με ΓΑΚ 39720/2023 και ΕΑΚ 1200/2023 κλήση τους (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 11-6-2018 με ΓΑΚ 55861/2018 και ΕΑΚ 1696/2018 αγωγής των Α.Μ. και Μ.Ν. κατά του Δήμου Χαλανδρίου την οποία οι αιτούντες επανέφεραν με την από 5/4/2023 με ΓΑΚ 39704/2023 και ΕΑΚ 1199/2023 κλήση τους (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 2892/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Μονομελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου με Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, να γνωμοδοτήσει δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. 41899/2023 εγγράφου του Τμήματος Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Χαλανδρίου περί δυνατότητας ή μη εξώδικου συμβιβασμού επί του με το υπ’ αρ. πρωτ. 40902/2023 αιτήματος της εταιρείας «ΣΥΝΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» (μη καταχωρημένο τιμολόγιο).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 30/01/2023 με ΓΑΚ 895/2023 και ΕΑΚ 147/2023 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων του Φ.Γ. και Ν.Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου για ακίνητο στο Ο.Τ.94 με ΚΑΕΚ 05147ΕΚ00065/0/0.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει επί της υπ’ αρ. πρωτ. 28130/2023 αίτησης της RESOLUT για αποζημίωση κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 39637/2023 εγγράφου του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 2/6/2020 με ΓΑΚ 29703/2020 και ΕΑΚ 891/2020 αγωγής των Κ.Ν. και Γ.Β.. (εργατικό/συμβασιούχοι).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ