48η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 2α Νοεμβρίου 2023

3

48η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 2α Νοεμβρίου 2023

48η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 2α Νοεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 27/10/2023
Α.Π.: 40087

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

48η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 2α Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ντουλαπιών για το ιατρείο του κολυμβητηρίου».
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής Οικονομικών/Διοικητικών, Ανανέωση Αδειών Χρήσης (RELEASES 2023-2024)» με ΑΜ 47/2023, συνολικού προϋπολογισμού 65.893,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%».
 1. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη κτιρίου ΣΑΧΑΛΑ» AM 05/2023.
 1. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή και ανάπλαση στην Περιοχή της Τούφας επί των οδών Ολύμπου & Μεταμορφώσεως και πέριξ αυτών και στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου και πέριξ αυτής», Α.Μ. 1/2023.
 1. Έγκριση του 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2022» Α.Μ. 10/2022.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου για την απόκρουση της από 10/11/2022 με αρ. εισ. ΕΦ2214/2022 και αρ. κλ. ΚΛ5326/2023 έφεση της επιχείρησης ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κατά της υπ’ αρ. 10047/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (12ο Τμήμα), (σφράγιση καταστήματος).
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αρ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’) κατά την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως (Αρ. κατ. 1514/2022) του ΝΠΔΔ Μ.Τ.Α. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (άρση απαλλοτρίωσης).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), να γνωμοδοτήσει επί των ενδεικνυόμενων νομικών ενεργειών κατά του κ. Π.Θ. σχετικά με ψευδείς αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 26/05/2023 με ΓΑΚ 56402/2023 και ΕΑΚ 5258/2023 αίτηση με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Π.Ε., Κ.Α. κλπ (συν. 9) συμβασιούχων υπαλλήλων Κοινωφελούς προγράμματος ΔΥΠΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ.Δ.Σ.Α. 23768) όπως για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων – Τμήμα Δημόσιο 2) κατά τη συζήτηση της από 27-3-2023 με ΓΑΚ 2761/2023 και ΕΑΚ 433/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Χ.Ζ. και Π.Ζ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23768) για συνεπικουρία της υπηρεσίας στη σύνταξη σχεδίου σύμβασης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ   ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΤΟΥ   ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 2/2023.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 10/10/2021 με ΓΑΚ 78724/2021 και ΕΑΚ 1981/2021 αγωγή των Μ.Μ., Μ.Κ. κλπ (συν. 20) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1417/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Ι. Χρονοπούλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 37275), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά την εκδίκαση της από 19/10/2023 με αρ. κατ. ΑΝ602/2023 αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής της S.S. του A. κατά  του Δήμου Χαλανδρίου για αναστολή της υπ’ αρ. 1160/2023 απόφασης του Δημάρχου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1446/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 29/05/2023 με ΓΑΚ 56903/2023 και ΕΑΚ 5309/2023 αίτηση με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά)).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ