41η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 14η Σεπτεμβρίου 2023

6

41η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 14η Σεπτεμβρίου 2023

41η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 14η Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 08/09/2023
Α.Π.: 33006

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 14η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Ιουλίου 2023.
  1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
  1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «Υπηρεσίες Ασφάλισης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 123/2023 μελέτης και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Ασφάλισης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 48.390,00 € υπηρεσία άνευ Φ.Π.Α..
  1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» Α.Μ. 37/2023.
  1. Έγκριση και παραλαβή τμήμα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων 2023» Α.Μ. 8/2023.
  1. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη κτιρίου ΣΑΧΑΛΑ» A.M. 5/2023.
  1. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τα μέσα και το απαιτούμενο προσωπικό και έγκριση σκοπιμότητας της υπηρεσίας «Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δέντρων».
  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜ ΔΣΑ 13806), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 05/09/2023 με ΓΑΚ 91010/2023 και ΕΑΚ 9079/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Α. Κ. και Σ. Α. συμβασιούχων κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806), να συντάξει εξώδικη απάντηση στο υπ’ αρ. πρωτ. 32149/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στους Σ. Θ., Σ. Σ. και Β. Λ. (ακύρωση δήλωσης πράξης τακτοποίησης αθλητικών χώρων σε κοινόχρηστο χώρο).
  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Γαβαλά, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23768), προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση, κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 23303/5.9.2023 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου προς την Νομική Υπηρεσία σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα για τις ιδιοκτησίες με Κ.Α. 0474005 στο Ο.Τ. 824 και Κ.Α. 0476012 στο  Ο.Τ.  832  μετά  την  κύρωση  της  Πράξης  Εφαρμογής στην περιοχή «Έθνος» κατόπιν της με αρ. πρωτ. 23303/21.6.2023 αιτήσεως της ιδιοκτήτριας.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ