37η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Αυγούστου 2023

11

37η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Αυγούστου 2023

37η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Αυγούστου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 04/08/2023
Α.Π.: 29889

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

37η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 9η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Ιουνίου 2023.
  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας για το ετήσιο μικρασιάτικο αντάμωμα, στο πάρκο του συνοικισμού.
  1. Εξειδίκευση πίστωσης   για   την   προμήθεια   με   τίτλο:   «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων (μπαριέρες) και ταινιών σήμανσης».
  1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).
  1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).
  1. Απόδοση λογαριασμού ύψους 628,76 €  για την τοποθέτηση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ 1 ίντσας  για  τις  ανάγκες  άρδευσης  στο  Ο.Τ.  1140α,  στα  πλαίσια της εργολαβίας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ POCKET PARKS».
  1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 2/2023.
  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως συνεπικουρήσει στο υπ. αρ. 28971/31.7.2023 αίτημα του Τμήματος Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δ. Χαλανδρίου για την υποβολή Απόψεων επί της υπ. αρ. 60591/22.7.2023 προσφυγής της εταιρείας ‘‘ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΕ” ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την τεκμαιρόμενη απορριπτική απόφαση της με αρ. πρωτ. 13405/10.04.2023 αίτησης της.
  1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1058/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜ ΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) στις 07/08/2023 ή στη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτής και να υποβάλλει Προτάσεις κατά την εκδίκαση της από 21/7/2023 με ΓΑΚ 80621/2023 και ΕΑΚ 7916/2023 μη αυτοτελούς αίτησης για προσωρινή διαταγή των Δ. Μ., Δ. Φ., Α. Τ., Κ. Ν., Γ. Μ., και ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ κατά του Β. Λ. και του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ