36η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 3η Αυγούστου 2023

7

36η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 3η Αυγούστου 2023

36η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 3η Αυγούστου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 28/07/2023
Α.Π.: 28875

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 3η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κάτοικων με χρηματικά βοηθήματα.
  1. Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής.
  1. Έγκριση αποδοχής δωρεάς βιβλίων.
  1. Έγκριση της διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 82/2023 μελέτης και κατάρτιση των όρων Διακήρυξης, που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού», προϋπολογισμού 672.804,01 € (συμ/νου ΦΠΑ)», για τις Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσκλησης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» (κωδ. 14.6i.26.2-4.1) του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
  1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016) Α.Μ. 28_2023.
  1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης με οικονομικό φορέα για την «Υπηρεσία διαχείρισης, αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, μη-επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου που περιέχονται στο μπλε & κίτρινο κάδο απορριμμάτων, τα οποία περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα».
  1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του κάτωθι έργου και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ   ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΤΟΥ   ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 2/2023.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ