34η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 20η Ιουλίου 2023

2

34η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 20η Ιουλίου 2023

34η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 20η Ιουλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 14/07/2023
Α.Π.: 26830

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την  20η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κάτοικων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κάτοικων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης, για τη μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για εκδήλωση στο Θέατρο της Ρεματιάς.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Ιδρύματος με την επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΖΗΣΗ.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Α.Ο. ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την τοποθέτηση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ.
 1. Καθορισμός ποσού που πρέπει να καταβληθεί, για τοποθέτηση διαφήμισης σε στέγη περιπτέρου το οποίο ανήκει στον Δήμο.
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός ιδιοκτήτη και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 443943/05-08-2019 Απόφαση Κύρωσης της 1 Α1/2019 Διορθωτικής Πράξης της 1/2005 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 24 (Κ.Α. 0643006γ) και συμψηφισμός της εισφοράς σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης.
 1. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Ε5/2021 Διορθωτικής της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0474014 στο Ο.Τ. 824.
 1. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου για δύο ιδιοκτησίες με Κ.Α.0472008 στο Ο.Τ. 826 και με Κ.Α. 0473015 στο Ο.Τ. 831 μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για την αποζημίωση λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0478022 στο Ο.Τ. 834, μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 1/6/2023 με ΓΑΚ 59379/2023 και ΕΑΚ 1358/2023 αγωγής του ΝΠΙΔ Σώμα Ελλήνων Προσκόπων κατά του Δήμου Χαλανδρίου (αναγνώριση κυριότητας ακινήτου – κληροδότημα Καλλισπέρη).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23768), για νομικό έλεγχο σύμβασης υπομίσθωσης οχήματος μισθωθέντος με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 21890/2023 αιτήματος του Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού Ιδ. Δικαίου (εργατικά / συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 4/7/2023 με ΓΑΚ 72159/2023 και ΕΑΚ 6930/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής του Γ. Κ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 10/07/2023 με ΓΑΚ 74933/2023 και ΕΑΚ 7258/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Κ. Τ. – Σ., Μ. Ε. κλπ. (σύν. 12) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26546/2023 εγγράφου του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 931/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά την εκδίκαση της από 4/7/2023 με ΓΑΚ 72005/2023 και ΕΑΚ 6908/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Κ. Ρ., Μ. Ε., κλπ. (σύν. 12) συμβασιούχων υπαλλήλων κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ