31η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 6η Ιουλίου 2023

9

31η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 6η Ιουλίου 2023

31η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 6η Ιουλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 30/06/2023
Α.Π.: 24938

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 6η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την παροχή υπηρεσιών για κέρασμα παγωτού στην εκδήλωση για την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης την Πέμπτη 20 Ιουλίου της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων υποδημάτων μιας χρήσης (ποδονάρια)».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία: Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό Β831/2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 288/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στη μετακίνηση και συμμετοχή τεσσάρων (4) υπαλλήλων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής στο 18ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.
 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή και ανάπλαση στην Περιοχή της Τούφας επί των οδών Ολύμπου & Μεταμορφώσεως και πέριξ αυτών και στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου και πέριξ αυτής», Α.Μ. 1/2023.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 3/11/2022 με αρ. εισ. ΠΡ6313/2022 και αρ. κλ. ΚΛ12265/2023 προσφυγής της εταιρείας ΜΑΡΦΙΤΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (δημοτικά τέλη).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), όπως προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης επί του από 27-6-2023 και με αριθ. πρωτ. 24158 έγγραφου ερωτήματος του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας του άρθρου 18β και 18γ Ν. 2130/1993.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806) όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 24672/2023 ερωτήματος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χαλανδρίου σχετικά με την καταβολή αποδοχών κατόπιν αθωωτικής απόφασης.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 11/3/2022 με αρ. εισ. ΠΡ1215/2022 και αρ. κλ. ΚΛ12460/2023 προσφυγής της εταιρείας ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ με δ.τ. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (πρόστιμο για πινακίδα).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο Χαλανδρίου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (30ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 26/5/2022 με αρ. εισ. ΠΡ2953/2022 και αρ. κλ. ΚΛ14420/2023 προσφυγής της εταιρείας DELICACIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE κατά του Δήμου Χαλανδρίου (μετατόπιση περιπτέρου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23440/22-6-2023 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23626/22-6-2023 εγγράφου του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και συντάξει εξώδικη διαμαρτυρία (προσκύρωση οδού Κέας).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), να γνωμοδοτήσει επί της υπ’ αρ. πρωτ. 22682/2023 αίτησης αποπληρωμής της υπ’ αρ. 6071/2022 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (υπολογισμός της έναρξης και λήξης τοκοφορίας κάθε επιμέρους χρηματικού κονδυλίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 820/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό πρωτ. 139700/3.5.2023 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών) (ένσταση ΕΡΕΤΒΟ).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 838/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169), να συνεπικουρήσει τον υπάλληλο του Δήμου Χαλανδρίου Σ. Ε. κατά την εξέταση του σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του Α.Τ. Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 839/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜ ΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 68134/2023 και ΕΑΚ 6479/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Μ. Χ., Μ. Ε., κλπ. (σύν. 12) συμβασιούχων υπαλλήλων κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 840/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 2/9/2022 με ΓΑΚ 83277/2022 και ΕΑΚ 9572/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά μέτρα) του Μ. Ν. κατά του Δήμου Χαλανδρίου) (συμβασιούχος).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ