30η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 29η Ιουνίου 2023

6

30η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 29η Ιουνίου 2023

30η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 29η Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 23/06/2023
Α.Π.: 23835

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την  29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Μαΐου 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για το «Ετήσιο συμβόλαιο προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης της μηχανής καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο ανυψωτικών μηχανημάτων».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για «την παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου» – Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση & παράταση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της  πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χαλανδρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020».
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής B1056, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 359/2023 (ΑΔΑ: 645ΕΩΗΔ-ΨΣ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 4.000,00€ και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας για το πρόγραμμα FoodConnections, στην Ιταλία, από 12/6/2023 και επιστροφή στις 16/06/2023.
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στη δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024.
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Διαγωνισμό με τίτλο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» Α.Μ 28/2023 (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016).
 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», με Α.Μ. 12/2023.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 787/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806) όπως λάβει αντίγραφο της δικογραφίας της σχετικής με την από 31.5.2023 και υπ’ αρ. 1958/23 Εισαγγελικής Πρότασης προς το Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο Πλημ/κών) (πλαστογραφία καταγγελίας αυθαιρέτου κατασκευής).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 816/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 21/6/2023 με ΓΑΚ 67892/2023 και ΕΑΚ 6469/2023 μη αυτοτελής αίτηση με προσωρινή διαταγή των Κ.Τ., M.E., κλπ (συν.12) συμβασιούχων).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 817/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 20/6/2023 με ΓΑΚ 67049/2023 και ΕΑΚ 6373/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Μ.Φ., Μ.Ε.,Κ.Τ., κλπ (συν. 12) συμβασιούχων).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ