29η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 22α Ιουνίου 2023

8

29η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 22α Ιουνίου 2023

29η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 22α Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 16/06/2023
Α.Π.: 22771

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την  22α Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για τη συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στο θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Bravo Sustainability Dialogue & Awards.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για ενημερωτικές καταχωρίσεις των προσεχών δράσεων – εκδηλώσεων καθώς και του προγράμματος του Φεστιβάλ Ρεματιάς του Δήμου μας.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Β/733, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 260/2023 ΑΔΑ: ΨΕΧΜΩΗΔ-8Α8 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 6.000,00 € και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά για την agendapilottrainingIII του προγράμματος HEALTHCAREII, στην Ουγγαρία, από 08/05/2023 και επιστροφή στις 17/5/2023.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας και υγιεινής», με ΑΜ 61/2023, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 61/2023 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, συνολικού προϋπολογισμού 181.475,66 € (συμπ/νου ΦΠΑ ) και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας και υγιεινής».
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Διαγωνισμό με τίτλο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» Α.Μ. 28/2023 (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275 όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 14/07/2023 με αρ. εισ. ΠΡ6378/2022 και αρ. κλ. ΚΛ8143/2023 προσφυγής των Μ. Δ., Π. Δ., Ν. Δ. και της εταιρείας FIT4U κατά του Δήμου Χαλανδρίου (χρηματικός κατάλογος για δημοτικά τέλη).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275 όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 14/07/2023 με αρ. εισ. ΠΡΑΚ2770/2021 και αρ. κλ. ΚΛ7735/2023 προσφυγής – ανακοπής της (ΚΟΝ ΤΕΝΤ) CON. TENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (χρηματικός κατάλογος για δημοτικά τέλη).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275 όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 28/07/2023 με αρ. εισ. ΠΡ7119/2022 και αρ. κλ. ΚΛ9043/2023 προσφυγής της DELTAKKDEVELOPMENT κατά του Δήμου Χαλανδρίου (χρηματικός κατάλογος για δημοτικά τέλη).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 6/5/2022 με αρ. εισ. ΠΡ2477/2022 και αρ. κλ. ΚΛ8497/2023 προσφυγής της BUILT – O ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. BUILT – O Ε.Ε. (πρόστιμο για πινακίδα).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 21/2/2022 με αρ. εισ. ΠΡ861/2022 και αρ. κλ. ΚΛ10034/2023 προσφυγής της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (πρόστιμο για πινακίδα).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), να γνωμοδοτήσει επί του με αριθ. πρωτ. 19068/23-5-2023 ερωτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας για εξώδικο συμβιβασμό και προσδιορισμό τιμής μονάδος για την ιδιοκτησία με ΚΑ 052626 στο Ο.Τ. 1289 – Πάτημα Ι Χαλάνδρι.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ