26η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 1η Ιουνίου 2023

6

26η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 1η Ιουνίου 2023

26η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 1η Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 26/05/2023
Α.Π.: 19645

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 1η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Α.Ο.Κ. Χαλανδρίου.
3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Γ.Σ. Προμηθέας Χαλανδρίου.
4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την προμήθεια έντυπου ψηφιοποιημένου φωτογραφικού υλικού.
5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την προμήθεια παγωτού, ως κέρασμα στους συμμετέχοντες μαθητές του Δημοτικού, στη Γιορτή Λήξης του 16ου Μαραθωνίου Ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.
6. Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους του Δήμου Χαλανδρίου.

7. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Β/610, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 213/2023, ΑΔΑ: 9Θ7ΧΩΗΔ-ΝΡΙ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην προπληρωμή ποσού 6.000,00€ και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας Παραρτήματος Ρομά της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στην agenda Pilot Training I in Hungary practice του προγράμματος PROCEED II, στην Ουγγαρία, από 20/4/2023 έως 23/4/2023, με ημερομηνία αναχώρησης 19/4/2023 και ημερομηνία επιστροφής στην Ελλάδα 24/4/2023.
8. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου και στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος».
9. Έγκριση αποδοχής δωρεάς οχήματος προς τον Δήμο Χαλανδρίου από την ΦΛΥΑ Α.Ε.
10. Διοργάνωση και υλοποίηση καταληκτικού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Health Care II.
11. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ “Ελλάδα 2.0”», της Α.Μ. 166/2022 και συγκεκριμένα για τις ΟΜΑΔΕΣ Α & Β.
12. Παράταση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Αττική 2014 – 2020’’, ως προς το χρονοδιάγραμμα για την επέκταση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου.
13. Παράταση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με  Κωδικό ΟΠΣ 5000889 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Αττική 2014 – 2020’’, ως προς το χρονοδιάγραμμα για την επέκταση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου.
14. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ» και τεχνικών προδιαγραφών της 62/2023 Μελέτης και Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ» προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
15. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Αλεξοπούλου του Ιωάννη (Α.Μ.Δ.Σ.Α 18656), προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 8/3/2023 με ΓΑΚ 26797/2023 και ΕΑΚ 625/2023 αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Γ. Μ. (αναγνώριση κυριότητας ακινήτου).
16. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αρ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία Εργατικά – Περιουσιακές διαφορές) κατά την εκδίκαση της από 03/04/2023 με ΓΑΚ 37885/2023 και ΕΑΚ 1165/2023 αγωγής των Χ.Δ. και Π.Α. κατά του Δήμου
(συμβασιούχοι).

17. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντoς αιτήματος (αρ. 16539/2023) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, για συνεπικουρία σχετικά με το αίτημα άρσης απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 662 επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Λέσβου και Αδριανείου του Δήμου Χαλανδρίου.
18. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών, κ. Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α 23768), για την παροχή νομικών υπηρεσιών για τη σύνταξη και υπογραφή αίτησης καταχώρησης και περίληψης των με αριθμούς 398/2015 και 403/2015 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) προκειμένου για την καταχώρηση τους στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλανδρίου στο ΚΑΕΚ 051471682004/0/0.
19. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα), κατά την εκδίκαση της με αρ. εισ. ΕΦ3597/2021 και αρ. κλ. ΚΛ1231/2023 (με αρ. εισ. ΕΦ2872/2021 αρ. Πρωτοδικείου) έφεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ για την ακύρωση της υπ’ αρ. Α9312/2021 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο).
20. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα), κατά την εκδίκαση της με αρ. εισ. ΕΦ 3598/2021 και αρ. κλ. ΚΛ1229/2023 (Αρ. Εισ. ΕΦ2871/2021 αρ. Πρωτοδικείου) έφεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την εξαφάνιση της απόφασης υπ’ αρ. Α9315/2021 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο).
21. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 11600, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου, ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της από 29/03/2023 με αρ. καταθ. 957/2023 αίτησης της Β.–Σ.Π. κατά του Δήμου Χαλανδρίου για την ακύρωση της υπ’ αρ. 1194/2022
απόφασης του Δημάρχου Χαλανδρίου (αίτηση αλλαγής επωνύμου).

22. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 11600, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου, ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της με αρ. κατ. 1425/2020 έφεσης των Π.Σ., Π.Κ. και Π.Α. κατά Δήμου Αγ. Παρασκευής, Δήμου Χαλανδρίου, Α.Δ., Α.Α. και κατά της υπ. αρ.
1299/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αναθεώρηση οικοδομικής άδειας).
23. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως γνωμοδοτήσει για τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού με την εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν του με αρ. πρωτ. 17249/2023 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Χαλανδρίου.

24. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 37275, να γνωμοδοτήσει δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. 17481/2023 εγγράφου του Τμήματος Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Χαλανδρίου περί σφράγισης καταστήματος.

25. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 25/05/2023 με ΓΑΚ 56093/2023 και ΕΑΚ 5230/2023 μη αυτοτελούς αίτησης με προσωρινή διαταγή του Κ.Α., Π.Ε. κλπ (συν.9) συμβασιούχων υπάλληλων Κοινωφελούς προγράμματος ΔΥΠΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
26. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 όπως γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 1249/2022 απόφασης του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθήνας.

27. Έγκριση της υπ’ αρ. 641/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 18/05/2023 με ΓΑΚ 54796/2023 και ΕΑΚ 5149/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής της Π.Σ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχος).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ