25η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 25η Μαΐου 2023

65

25η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 25η Μαΐου 2023

25η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 25η Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 19/05/2023
Α.Π.: 18694

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την  25η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Φεβρουαρίου 2023.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Μαρτίου 2023.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Απριλίου 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης    ποσού    για    την    ετήσια    συνδρομή   στο Πανελλαδικό, Αυτοδιοικητικό, Πολιτικό και Οικονομικό περιοδικό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία: Πολιτιστικός – Επιστημονικός Σύλλογος Χαλανδρίου ΑΡΓΩ.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Συλλόγου με την επωνυμία: Ένωση Ηπειρωτών Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Καθορισμός ποσού που πρέπει να καταβληθεί, για τοποθέτηση διαφήμισης σε στέγη περιπτέρου το οποίο ανήκει στον Δήμο.
 1. Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Χαλανδρίου”, ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.: 1.200.000,00 €) Α.Μ. 12/23.
 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 2/2023, με προϋπολογισμό 251.831,60 €, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 12/5/2023 με ΓΑΚ 52548/2023 και ΕΑΚ 4953/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Χ. Φ., Κ. Δ., Λ. Α. και Δ. Χ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23768) για την προετοιμασία, επιμέλεια και εποπτεία της σύνταξης και υπογραφής σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης για τη σύναψη σύμβασης λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού 234.585,90 €, χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Χαλανδρίου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού Υλοποίησης του ΣΔΑΕΚ Δήμου Χαλανδρίου, για να προβεί στις νομικές ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης και την υποβολή των φακέλων για 10 σχολικές μονάδες.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο της Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Δήμου Χαλανδρίου Ε-9 με σκοπό την εντόπιση λαθών και τη διόρθωσή τους.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντoς αιτήματος (αρ. 47998/2023) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, για εξώδικο (ή μη) συμβιβασμό και προσδιορισμό τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0478008 στο Ο.Τ. 830.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ