23η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 20η Ιουνίου 2024

3

23η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 20η Ιουνίου 2024

23η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 20η Ιουνίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 14/06/2024
Α.Π.: 22016

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 20η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ SSL και ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (domainnames).
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 520,00€ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 263/2024 (ΑΔΑ: 6Λ18ΩΗΔ-ΕΥ7) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 520,00€ και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων, για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Χάρη Μαυρουδή, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, διαμονής και συμμετοχής του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος στο 7ο Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου SantoProtect 2024, στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων”, στη Σαντορίνη.
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό Β259/29-2-2024 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 117/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά στη συμμετοχή επτά (7) υπαλλήλων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής στο σεμινάριο «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 2355/2024 (αρχικός ΧΚ 2059/2020).
 1. Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου, έγκριση ανάθεσης και σύναψης συμφωνητικών για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2024.
 1. Συγκρότηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2024”, Α.Μ. 7/2024, προϋπ. 1.200.000,00€ με Φ.Π.Α.».
 1. Άρση απαλλοτρίωσης, τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του κτήματος Δουζένη στο Ο.Τ. 276 επί των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Σαλαμίνος στο Χαλάνδρι» – Εξέταση Αιτήματος Διατήρησης της Απαλλοτρίωσης.
 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Α.Μ. 10/2019.
 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2022» ΑΜ 12/2022.
 1. Έγκριση 3ης παράτασης του έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΥΕ (ΚΑΦΕ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙO), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ», Α.Μ. 17/2018 αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Χαλανδρίου ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 27/6/2023 με αρ. εισ. ΠΡ3733/2023 και αρ.κλ. ΚΛ7875/2024 προσφυγή του Κ.Κ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (τέλη καθαριότητας και φωτισμού).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Χαλανδρίου ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 14/6/2023 με αρ. εισ. ΠΡ3467/2023 και αρ.κλ. ΚΛ6891/2024 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ΘΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (χρηματικός κατάλογος για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Χαλανδρίου ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 14/6/2023 με αρ. εισ. ΠΡ3465/2023 και αρ. κλ. ΚΛ6897/2024 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ΘΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (χρηματικός κατάλογος για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών για τη συνεπικουρία του Τμήματος Εσόδων στη σύνταξη απάντησης επί της με αρ. πρωτ. 20755/2024 αίτησης της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε. κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 21919/2024 αιτήματος της υπηρεσίας (αναγκαστική κατάσχεση).
 1. Παροχή εντολής στον δικηγόρο Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169, να συνεπικουρήσει τον Κ.Ι. υπάλληλο του Δήμου Χαλανδρίου κατά την εξέτασή του ως μάρτυρα, ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806) όπως γνωμοδοτήσει για τις υπερασπιστικές περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι Κ.Β. και Σ.Γ. υπάλληλοι του Δήμου Χαλανδρίου για ποινική υπόθεση που προέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 856/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως συνεπικουρήσει το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου στη σύνταξη απάντησης επί του υπ’αρ. πρωτ. 19392/29-5-2024 εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας).

 

Σε   περίπτωση   απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ