21η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 6η Ιουνίου 2024

3

21η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 6η Ιουνίου 2024

21η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 6η Ιουνίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 31/05/2024
Α.Π.: 19816

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 6η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΠΕ Ιατροί).
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREGEUROPE με την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Territorial Empowerment for healthy and sustainable food service” και ακρωνύμιο: “TEMPO”.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2023 του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Απριλίου 2024.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2024.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης ποσών για την κάλυψη δαπανών (αεροπορικών εισιτηρίων & μέσων μαζικής μεταφοράς, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης) του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου σε Τεχνικά Θέματα, για τη συμμετοχή του σε συνέδριο στη Γερμανία.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Β/393, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 196/2024, ΑΔΑ: 9ΠΚΩΩΗΔ-ΙΗΕ απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Διαγωνισμό με τίτλο: «Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων» Α.Μ. 15/2024.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων: α) Παιδικών Χαρών και β) Αύλειων Χώρων», με ΑΜ 112/2023.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που  αφορά  στην  κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας και υγιεινής» για την Ομάδα Α: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού» στην εταιρεία “ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του ν.4412/2016) Α.Μ.4/2024.
 1. Έγκριση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Α.Μ. 130/2023» που αφορά την παράταση του χρόνου παράδοσης της σύμβασης με Α.Π. 46099/06.12.2023 και ΑΔΑΜ: 23SYMV013901895.
 1. Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2024” Α.Μ. 7/2024, προϋπ.: 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του Έργου «Επιδιόρθωση ραμπών ΑΜΕΑ κατά μήκος του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του Δ. Χαλανδρίου 2023», Α.Μ. 23/2023.
 1. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 102/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.
 1. Άδεια κοπής ή μη, δένδρων επί του πεζοδρομίου της οδού Τσιτούρη 32
 1. Εξώδικη επίλυση επί της από 10-5-2022 με αρ. εισ. ΑΓ 2568/2022 με αρ. κλ. ΚΛ.24174/2023 αγωγής της Χ. Λ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου, με απευθείας εξαγορά του ακινήτου της.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδ. Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αίτημα του σωματείου ACS, ΣΧΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ περί απαλλαγής ΤΑΠ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 16987/2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήματος Εσόδων.
 1. Ορισμός της δικηγόρου Αθηνών Άννας Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768) για α) την παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης και β) τη διενέργεια της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης λόγω επανεπιβολής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 565 επί της οδού Ευρυτανίας του Δήμου Χαλανδρίου δυνάμει της με αριθμό 137/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου και της με αριθμό 571905/8.5.2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού Σχεδιασμού Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών.
 1. Ορισμός της δικηγόρου Αθηνών Άννας Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768) για τη συνεπικουρία της υπηρεσίας στη σύνταξη απόψεων επί της με αριθμό ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 740/24-5-2024 προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ-ΑΣΠΕΚΤ”.
 1. Ορισμός της δικηγόρου Αθηνών Άννας Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768) όπως κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 17904/23.5.2024 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου προς την Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν κατόπιν της με αρ. πρωτ. 33397/18-4-2024 διαπιστωτικής πράξης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σε   περίπτωση  απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ