16η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 2α Μαϊου 2024

3

16η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 2α Μαϊου 2024

16η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 2α Μαϊου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 26/04/2024
Α.Π.: 15621

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), τη 2α Μαΐου 2024, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Μαρτίου 2024.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του 3ου Συστήματος Προσκόπων Τούφας Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία: Ένωση Αρκάδων Χαλανδρίου, για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2024.
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 14301/17-04-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 14534/19-04-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 15302/25-04-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 15305/25-04-2024).
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου, για τη συμμετοχή υπαλλήλου στο σεμινάριο με θέμα “Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας κατά την εγκυμοσύνη, τη νεογνική και βρεφική περίοδο”.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής της Ειδικής Συνεργάτιδας του Δημάρχου κ. Κ. Ε. στο επιμορφωτικό συνέδριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ PowerSavingCheckgoescitizens στην Ουγγαρία στις 19/5/2024 έως 29/5/2024, με ημερομηνία αναχώρησης 18/5/2024 και ημερομηνία επανόδου στην Ελλάδα την 30/5/2024.
 1. Απόδοση λογαριασμού 40.000,00 € για την υπηρεσία ανανέωσης των ηλεκτρονικών καρτών διέλευσης (E-Pass) των οχημάτων του Δήμου για την Αττική Οδό.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο: «Μεταφορά προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με οδηγό», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 26/2024 μελέτης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Μεταφορά προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με οδηγό» προϋπολογισμού 52.272,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και κατάρτιση όρων Διακήρυξης   Ανοιχτού   Ηλεκτρονικού   Διαγωνισμού   κάτω   των   ορίων   με  τίτλο: «Μεταφορά  προσώπων  με  ιδιωτικά  αυτοκίνητα  δημόσιας  χρήσης  με  οδηγό» Α.Μ. 26/2024 » προϋπολογισμού 52.272,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου – Κλάδεμα ψηλών δένδρων», με ΑΜ 21/2024, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 21/2024 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 373.860,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου – Κλάδεμα ψηλών δένδρων».
 1. Έγκριση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής για τον Διαγωνισμό που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές SmartCities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Χαλάνδρι».
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών άνευ μεταβολής της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στους ΚΧ 1126 και ΚΧ 1228 στο Πάτημα Χαλανδρίου», ΑΜ 09/2022.
 1. Λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος για δένδρο επί της οδού Φωκίδος 11.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 24121) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 8/6/2022 με αρ. εισ. ΑΓ3282/2022 και αρ. κλ. ΚΛ355/2024 αγωγής της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ και του Π. Κ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση για υλικές ζημιές σε Ι.Χ.).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 6/5/2022 με αρ. εισ. ΑΚ653/2024 Προσφυγής ως Αίτησης Ακύρωσης της εταιρείας BUILT-ΟE κατά του Δήμου Χαλανδρίου (πρόστιμο για διαφημιστική πινακίδα).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 32279) όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 22512/2021 και ΕΑΚ 776/2021 έφεσης του Χ. Ν. κατά της υπ’ αρ. 42/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και του Δήμου Χαλανδρίου (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 12/01/2023 με ΓΑΚ 3865/2023 και ΕΑΚ 74/2023 αγωγής των Δ. Α., Κ. Δ. και Μ. Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου την οποία οι αιτούντες επανάφεραν με την από 15/12/2023 με ΓΑΚ 134569/2023 και ΑΚΔ 3667/2023 κλήση τους (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169, για την εκπροσώπηση της Αντιδημάρχου Ε. Χ. Τεχνικών Υπηρεσιών, της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Α. Ν. και της Προϊσταμένης Τμήματος Έργων Κ. Π. του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του ΣΤ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για ποινική υπόθεση που προέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

 

Σε   περίπτωση  απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ