15η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 25η Απριλίου 2024

2

15η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 25η Απριλίου 2024

15η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 25η Απριλίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 19/04/2024
Α.Π.: 14667

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας έως πέντε μήνες για την αντιπυρική περίοδο 2024.
 1. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων της «Καλοκαιρινής Φύλαξης με Δημιουργική απασχόληση 2024 στα σχολεία» και της «Αθλητικής Κατασκήνωσης 2024».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού  για  την  υπηρεσία  –  προμήθεια ειδών τροφοδοσίας «catering», για τις εκδηλώσεις – συναντήσεις, ημερίδες του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείου Δημάρχου, Γραφείου Τύπου, καθώς και για τα γλυκίσματα που θα προσφερθούν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, στους τοπικούς Φορείς και Συλλόγους της πόλης, ως ένδειξη φιλοξενίας και ευχαριστίας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για ενημερωτικές καταχωρίσεις των προσεχών δράσεων – εκδηλώσεων του Δήμου μας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 20.6265.02 για την κάλυψη δαπάνης για την Υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Συστημάτων Ασφαλείας.
 1. Αποδοχή δωρεάς εκπαιδευτικού υλικού (εξήντα βιβλίων) από την Τράπεζα Τροφίμων.
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 13700/12-04-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 13701/12-04-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 13702/12-04-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 13827/15-04-2024).
 1. Απόδοση λογαριασμού 7.000,00€ για την υπηρεσία Περιοδικός έλεγχος οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο. A΄ εξάμηνο 2024 για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου.
 1. Παράταση προθεσμίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής.
 1. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρα 32 και 32Α του ν. 4412/16), προκειμένου να πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2024.
 1. Έγκριση Α) Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά  στην  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας και υγιεινής» για την Ομάδα Ε: «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες ωφελούμενων του κοινωνικού παντοπωλείου, της ΑΜ 61/2023, Β) Την απόρριψη της προσφοράς των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ” για την Ομάδα Α: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού» και Γ) Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Α: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού» στην εταιρεία “ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Εγκατάσταση Συντήρηση & επισκευή αρδευτικών δικτύων μετ΄ ανταλλακτικών» Α.Μ. 124/2023.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α.Μ. 156/2023.
 1. Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2024” Α.Μ. 7/2024, προϋπ.: 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου 2019” Α.Μ. 4/2019.
 1. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 23/2020.
 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2020», Α.Μ. 08/2020.
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο:  «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2021», Α.Μ. 20/2021».
 1. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάσης & στάθμευσης για οχήματα ανεφοδιασμού – τροφοδοσίας προς εξυπηρέτηση των καταστημάτων της οδού Αγ. Παρασκευής και Αριστοτέλους στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Γαβαλά για τη σύνταξη απάντησης στο με αριθμό πρωτ. 10953/27.3.2024 έγγραφο της ΤΕΚΑΛ ΑΕ αναδόχου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURALHIDRANT (URBANINNOVATIVEACTIONS) σχετικά με την απαίτηση θετικών ζημιών προς την άνω εταιρεία.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Γαβαλά για τη σύνταξη απάντησης στο με αριθμό πρωτ. 23432/22.6.2023 έγγραφο του Α.Γ. σχετικά με την εγγραφή του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05147ΕΚ00008/0/0 του οποίου ο αιτών διεκδικεί την κυριότητα και ειδικότερα βάσει ποιου νόμου ανεγράφη ο Δήμος Χαλανδρίου ως κύριος.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 12333/04-04-2024 αιτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού (εξωδικαστικός για μη καταχωρηθέν τιμολόγιο).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, όπως επί της υπ’αρ. πρωτ. 5586/13-02-2024 αίτησης του Σ.Κ. για αποζημίωση κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13254/10-04-2024 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Έργων (αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 542/2024 απόφασης Δημάρχου [Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (Β’ Τμήμα) κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρισης ΑΚ386/16-2-2024   προσφυγής   της   εταιρείας   με   την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 543/2024 απόφασης Δημάρχου [Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (Γ τμήμα) κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρισης ΑΚ189/26-1-2024 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ».
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 609/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169, να εκπροσωπήσει τη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου κατά την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασής της ενώπιον της Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου για την δικογραφία με αρ.530/2023 κατόπιν της ΑΒΜ: ΔΘ2023/3091 παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (εργατικό ατύχημα)).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 614/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να συνεπικουρήσει την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Χ.Ε. και την υπάλληλο Α. Ε. του Δήμου Χαλανδρίου κατά την εξέταση τους ως μάρτυρες ενώπιον του Α.Τ. Χαλανδρίου (μήνυση για δολιοφθορές σε πάρκο στο Πάτημα ΙΙ)).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 615/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169) ) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 11/4/2024 με ΓΑΚ 45580/2024 και ΕΑΚ 4226/2024 μη αυτοτελής αίτηση προσωρινής διαταγής (ασφαλιστικά) των Β.Α., Χ.Π. και Κ.Π. (συμβασιούχων) κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

 

Σε   περίπτωση   απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ