11η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 28η Mαρτίου 2024

5

11η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 28η Mαρτίου 2024

11η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 28η Mαρτίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 22/03/2024
Α.Π.: 10514

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση από το Κληροδότημα Κεφαλληνού των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Σχολείων.
 2. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια πακέτων λογισμικού σχεδίασης & επεξεργασίας εικόνας», με ΑΜ 16/2024, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 16/2024 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού 45.570,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια πακέτων λογισμικού σχεδίασης & επεξεργασίας εικόνας».
 3. Έγκριση προσωρινής διακοπής της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με αντικείμενο την “προμήθεια εξοπλισμού”, της με αρ. 82/2023 μελέτης, προϋπολογισμού 672.804,01€ (συμ/νου ΦΠΑ)», για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσκλησης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» (κωδ.
  14.6i.26.2-4.1) και με Κωδικό ΟΠΣ 5131690 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μέχρι την ένταξη του έργου ως μεταφερόμενο στην νέα προγραμματική περίοδο 2024-2027.
 4. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α.Μ. 156/2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 62.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 5. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Χαλανδρίου εκτός των διοικητικών ορίων.
 6. Επιβολή προστίμου για καταστροφή πεύκων επί της οδού Ιθώμης έναντι 13.
 7. Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 3596/11.1.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
 8. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την εκδίκαση της από 28/04/2023 με αρ. κατ. Ε1113/2023 αίτησης ακύρωσης και των από 14/3/2024 με αρ. κατ. ΕΛ225/2024 πρόσθετων λόγων του Δήμου Χαλανδρίου και του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς κατά των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού για την ακύρωση του υπ. αρ. 36/30-3-2023 Προεδρικού Διατάγματος (μετεγκατάσταση Καζίνο).
 9. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768) για τη σύνταξη σχεδίου καταστατικού σωματείου για την Αδριάνεια Κοινότητα νερού κατόπιν του με αρ. πρωτ. 6144/19.2.2024 αιτήματος του συντονιστή του προγράμματος UIA Cultural Hydrant προς τη Νομική Υπηρεσία για την παροχή νομικής συνδρομής.

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ