10η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 21η Mαρτίου 2024

0

10η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 21η Mαρτίου 2024

10η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 21η Mαρτίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 15/03/2024
Α.Π.: 9789

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 21η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Χαλανδρίου 2025-2028.
 2. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, με την «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» για το Πρόγραμμα «Παρέμβαση στην Κοινότητα» με σκοπό την αρωγή και στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Χαλανδρίου.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 4. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
 5. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 4/2024 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016).
 6. Έγκριση πρακτικών (No1, 2 & 3) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αντικείμενο την «Αναζωογόνηση του κέντρου του Χαλανδρίου με λύσεις καινοτομίας», της με αρ. 106/2023 μελέτης.
 7. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής μη επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου ΑΕΚΚ, κλαδεμάτων & ογκωδών απορριμμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα» για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026 & 2027 συνολικό ποσό προϋπολογισμού 1.208.132,00 € (καθαρό ποσό 974.300,00 € ΦΠΑ 24% 233.832,00 €) Α.Μ. 132/2023.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 13/2017.
 9. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ηΣΣΕ), 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου «Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια» Α.Μ. 3/2022.
 10. Λήψη απόφασης α) για την παράταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης και β) την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ‘ΖΩΝΗ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΟΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ για την κατάρτιση της 1ης ΣΣΕ.
 11. Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051471113005 στο Ο.Τ. 725 του Δήμου Χαλανδρίου επί της οδού Γρεβενών, λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος.
 12. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0474015 στο Ο.Τ. 824.
 13. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάσης & στάθμευσης για οχήματα εξυπηρέτησης της Επείγουσας Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην οδό Ηρώδου Αττικού 11 στο Ο.Τ. 80 του Δήμο Χαλανδρίου.
 14. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό ΙΧ επιβατηγό (ΑμεΑ), επί της οδού Δημοκρίτου 6, στο Ο.Τ. 2097 στο Δήμο Χαλανδρίου.
 15. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1289/2024 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (3ο Μονομελές) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (προσφυγή κατά χρηματικών καταλόγων για Τ.Α.Π.).
 16. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Πολυμελούς – Κτηματολόγιο) κατά την εκδίκαση της από 21/12/2023 με ΓΑΚ 137107/2023 και ΕΑΚ 3104/2023 αγωγής των Δ. Δ., Μ. Σ. κλπ. (συν. 8) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (κυριότητα ακινήτου).
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την εκδίκαση της από 28/04/2023 με αρ. κατ. Ε1113/2023 αίτησης ακύρωσης και των από 14/3/2024 με αρ. κατ. ΕΛ225/2024 πρόσθετων λόγων του Δήμου Χαλανδρίου και του Συλλόγου Προστασίας
  Περιβάλλοντος & Ρεματιάς κατά των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού για την ακύρωση του υπ. αρ. 36/30-3-2023 Προεδρικού Διατάγματος (μετεγκατάσταση Καζίνο).
 18. Έγκριση της υπ’ αρ. 351/2024 απόφασης Δημάρχου [Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), α) να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (13ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 26/2/2024 με αρ. εισ. ΑΝ92/2024 αίτησης αναστολής με προσωρινή διαταγή του Ζ. Π. κατά του Δήμου Χαλανδρίου και β) να προβεί στη συνεπικουρία στη σύνταξη απόψεων επί της ανωτέρω προσωρινής διαταγής και αίτησης αναστολής.

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ