Με τηλεδιάσκεψη η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου

29

Tακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Αμαρουσίου, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γ ́ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
2. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ∆ήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020
3. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου, οικονομικού έτους 2020, του ∆ήμου Αμαρουσίου
4. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του ∆ήμου Αμαρουσίου στην διοργάνωση της 58ης
Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής
5. Έγκριση ή μη συμμετοχής του ∆ήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση του Συλλόγου με θέμα:
“Ετήσια εορτή του παρεκκλησίου του Συλλόγου Αγία Μαρίνα”
6. “Έγκριση ή μη της διοργάνωσης καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2020”
7. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης ∆ημοτικού Ακινήτου (Ο.Τ.5) στη δημοτική
επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
8. Έγκριση ή μη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Βορέειου Βιβλιοθήκης ∆ήμου
Αμαρουσίου
9. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο ∆ήμο και εκ νέου παραχώρηση αυτής

10. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.1)
11. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.2)
12. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.3)
13. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.05)
14. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.4)
15. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.7)
16. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση:( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.8)
17. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.9)
18. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.10)
19. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.11)
20. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.12)
21. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.13)
22. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.17)
23. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.18)
24. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.19)
25. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.20)
26. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.22)
27. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.21)
28. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.2)
29. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.14)
30. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.15)
31. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα
όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ( ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.16)
32. Έγκριση ή μη συμμετοχής του ∆ήμου Αμαρουσίου στον πολιτιστικό θεσμό “Η Ρότα των
Φοινίκων” (La rotta dei Fenici) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
33. “Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων εξωτερικών συνεργείων και
συνεργείων πρασίνου ∆ήμου Αμαρουσίου”.
34. Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80
35. ‘Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80

36. ‘Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80
37. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/04/2020 μέχρι 30/06/2020, από τον
Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήμου
Αμαρουσίου.
38. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΣΤ’ κατανομής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)”
39. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους
2020.
40. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: “Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις
ανάγκες τεχνικών έργων του ∆ήμου Αμαρουσίου”
41. Έγκριση του εγχειριδίου με τίτλο “Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας
∆ασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” του ∆ήμου Αμαρουσίου
42. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 72/2020 απόφασης του ∆.Σ. της “ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”, που αφορά την έγκριση της διοργάνωσης του
Φεστιβάλ “Καλοκαίρι στο Μαρούσι 2020” και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το
∆ήμο Αμαρουσίου για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Αίθριου
Θεάτρου επί της Λεωφ. Κηφισίαςαρ. 219, καθώς και για την έγκριση έως σαράντα (40)
παραστάσεων ετησίως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
43. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Τροποποίηση χρήσεων στο από 24/12/2012 (ΦΕΚ 15 ΑΑΠ/2013) Προεδρικό
∆ιάταγμα με το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως η περιοχή του Κάτω Σωρού –
Τύμβου – μαρμαράδικων (μη κατάθεση ενστάσεων)”
44. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Σημειακή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή Ν. Μαρούσι (οδός Κορυτσάς)”
45. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας στην
περιοχή Ν. Τέρμα (συμβολή οδών Ναούσης και ∆ωδεκανήσου)”
46. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Σωρός Αμαρουσίου (οδός
∆ελφών) ”
47. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη παραχώρησης ατελώς, σύμφωνα με το Ν. 4688/2020,
πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, για την επιχείρηση
(ΚΥΕ) με την επωνυμία “ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ), στο Μαρούσι.”
48. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στη διασταύρωση των οδών Αγ .Θωμά και
Πρωταγόρα.”
49. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 31/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση
Πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό””
50. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 32/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δέντρων στις οδούς Κονίτσης και Αγίου Αθανασίου στον
∆ήμο Αμαρουσίου.”
51. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους
του ∆ήμου Αμαρουσίου”

52. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 34/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους
του ∆ήμου Αμαρουσίου”
53. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης για όχημα χρηματαποστολής σε
κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 32 (στο τμήμα μεταξύ των
οδών Παραδείσου & Γκύζη), στο Μαρούσι”
54. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 36/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο
χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 52 (στο τμήμα μεταξύ των οδών Κοσμά
Αιτωλού & Επιδαύρου), στο Μαρούσι”
55. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο
χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Κονίτσης (στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγ.Ελεούσης
& Λ. Κηφισίας), στο Μαρούσι.”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ