ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Έκτακτη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

31

Έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα:

α) Του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133 Α΄ /19-07- 2018) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 114, παρ.8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 9/8/2019), µε το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/ 2019(ΦΕΚ 167 Α΄/ 30-10-2019), και µε το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 11-3-2020).

β) του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»
(ΦΕΚ 55 Α΄ / 11.03.2019),

γ) του µε αριθµ. πρωτ. 18318/ 13-3-2020 (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)εγγράφουτου Υπουργείου Εσωτερικών, µε θέµα «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήµων, των περιφερειών και των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων, κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19» και

δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε Αριθµό Εγκυκλίου: 40, Α.Π. :20930/ 31-03-2020 (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), µε θέµα: « Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού
COVID – 19, αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της

Η ανωτέρω συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι υπάρχουν ασφυκτικές προθεσµίες για την έκδοση γνωµοδότησης του ∆ήµου επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εµπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου ΄΄THE MALL ATHENS΄΄ καθώς επίσης και για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των νοµικών προσώπων του ∆ήµου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ